Dotační řízení 2017

2. kolo dotačního řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017 - DOFINACOVÁNÍ NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 238/2017/ZK-7 schválilo Dodatek č.1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 23. 6. 2017 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je určena poskytovatelům sociálních služeb k financování nákladů na navýšení platů / mezd, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017. Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Od pondělí 24. 7. 2017 do pátku 11. 8. 2017 je pro poskytovatele sociálních služeb otevřena aplikace OKslužby-Poskytovatel k podávání žádostí v 2. kole dotačního řízení, a to na základě rozhodnutí o dofinancování navýšení mezd či platů ze strany MPSV. Podstatou vyplnění zcela nové žádosti je zjištění požadavku na dotaci v souvislosti s navýšením osobních nákladů pouze na položce „pracovní smlouvy" (viz zveřejněný Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace na webových stránkách JčK).

Vzhledem k avízovanému dalšímu navýšení prostředků na sociální služby ze strany MPSV žádá odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří budou podávat žádost o dotaci ve 2. kole dotačního řízení, ABY TAK UČINILI VČETNĚ ZÁKONNÝCH ODVODŮ. V této souvislosti je připravována aktualizace schváleného Dodatku č.1 k Metodice (uznatelnost odvodů) se zpětnou účinností na jednání zastupitelstva kraje v zářijovém termínu. Důvodem k této změně oproti schválenému Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace je to, aby v případě, že dojde ještě k dalšímu navýšení prostředků, bylo možné tyto finanční prostředky rozdělit poskytovatelům sociálních služeb.

K žádosti bude v uvedeném programu připojena specifická příloha (viz níže), do které bude nutné vyčíslit zvlášť požadavek na navýšení mezd či platů a zvlášť požadavek na navýšení zákonných odvodů, které tomuto navýšení odpovídá, a to na základě nařízení vlády č. 168/2017 ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti pak bude figurovat celková suma, tzn. navýšení mezd či platů včetně odvodů!
Mimo uvedené specifické přílohy jsou součástí žádosti i další dvě povinné přílohy, a to čestná prohlášení (viz níže).

 

Přílohy Metodiky JčK pro rok 2017:
 
 
 
Přílohy k žádosti:
 
 
 
 
 
 
Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 23. 06. 2016 usnesením č. 234/2016/ZK-24 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 27. 6. 2016 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 je od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2016, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.

Součástí žádosti o dotaci budou rovněž specifické přílohy, které budou žadatelé vkládat do aplikace k žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2017 a jsou zveřejněny níže.

Specifické přílohy k žádosti (.zip)
Metodika JčK pro rok 2017 vč. příloh (.zip)

 

Výsledky dotačního řízení 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 16. 02. 2017 usnesením č. 23/2017/ZK-3 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017. 

Výsledky dotačního řízení naleznete zde.

Zároveň informujeme, že smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavírány s příjemci dotace, jsou již připraveny k podpisu tak, aby mohlo dojít co nejrychleji k distribuci finančních prostředků na účty poskytovatelům sociálních služeb.