2. kolo dotačního řízení 2017

2. kolo dotačního řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017 - DOFINACOVÁNÍ NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 238/2017/ZK-7 schválilo Dodatek č.1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 23. 6. 2017 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je určena poskytovatelům sociálních služeb k financování nákladů na navýšení platů / mezd, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017. Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Od pondělí 24. 7. 2017 do pátku 11. 8. 2017 je pro poskytovatele sociálních služeb otevřena aplikace OKslužby-Poskytovatel k podávání žádostí v 2. kole dotačního řízení, a to na základě rozhodnutí o dofinancování navýšení mezd či platů ze strany MPSV. Podstatou vyplnění zcela nové žádosti je zjištění požadavku na dotaci v souvislosti s navýšením osobních nákladů pouze na položce „pracovní smlouvy" (viz zveřejněný Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace na webových stránkách JčK).

Vzhledem k avízovanému dalšímu navýšení prostředků na sociální služby ze strany MPSV žádá odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří budou podávat žádost o dotaci ve 2. kole dotačního řízení, ABY TAK UČINILI VČETNĚ ZÁKONNÝCH ODVODŮ. V této souvislosti je připravována aktualizace schváleného Dodatku č.1 k Metodice (uznatelnost odvodů) se zpětnou účinností na jednání zastupitelstva kraje v zářijovém termínu. Důvodem k této změně oproti schválenému Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace je to, aby v případě, že dojde ještě k dalšímu navýšení prostředků, bylo možné tyto finanční prostředky rozdělit poskytovatelům sociálních služeb.

K žádosti bude v uvedeném programu připojena specifická příloha (viz níže), do které bude nutné vyčíslit zvlášť požadavek na navýšení mezd či platů a zvlášť požadavek na navýšení zákonných odvodů, které tomuto navýšení odpovídá, a to na základě nařízení vlády č. 168/2017 ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti pak bude figurovat celková suma, tzn. navýšení mezd či platů včetně odvodů!
Mimo uvedené specifické přílohy jsou součástí žádosti i další dvě povinné přílohy, a to čestná prohlášení (viz níže).

 

Přílohy Metodiky JčK pro rok 2017:
 
 
 
Přílohy k žádosti:
 

Návod k vyplnění žádosti:

  • Vyplňte a zkontrolujte společné identifikační údaje žadatele a případně je upravte dle aktuálního stavu.
  • Vyberte konkrétní sociální službu a u ní vyplňte údaje: cílová skupina, forma a doba poskytování, kapacita a struktura uživatelů - tyto údaje poskytovatel vyplní podle aktuálního stavu.
  • V části Personální zajištění služby v tab. 6.16.1 Pracovní smlouvy se do sloupce Úvazky za minulý rok uvede 0 (nula), do sloupce Počet pracovníků a sloupce Přepočteno na celé úvazky se uvede stav k 1. 7. 2017, do sloupce Náklady se uvede konkrétní hodnota navýšení mezd či platů + odvody v úhrnu za 2. pololetí, a ta bude identická s hodnotou ve sloupci Požadavek na dotaci. U tabulky 6.16.4 Nákup služeb se vyplní nuly.
  • V tabulce 6.17 Rozpočet služby se automaticky vyplní údaje u osobních nákladů, u všech ostatních položek v rozpočtu uveďte 0 (nula).
  • Do tabulky 6.18 Zdroje financování služby se do sloupce Skutečnost v roce 2015 hodnota automaticky vyplní, do sloupce Předpoklad na rok 2016 vyplňte hodnotu dle skutečnosti (identickou, jakou jste zadávali do výkazů 2016). Do sloupce Plán na rok 2017 se vyplní hodnota dotace krajů ze zdrojů MPSV automaticky, do všech ostatních řádků v tomto sloupci vyplňte nuly.

 

Změna Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 9. 2017 schválilo Změnu Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 týkající se uznatelnosti zákonných odvodů.

Změna Dodatku č. 1 k Metodice  (214.00 KB) Změna Dodatku č. 1 k Metodice

 

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 21. 09. 2017 usnesením č. 299/2017/ZK-8 rozdělení finančních prostředků v rámci 2. kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 určených na dofinancování navýšení mezd či platů.

Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce.

Tabulka ke stažení (762.55 KB) Tabulka ke stažení