Dotační řízení 2018

INFORMACE K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 (dále jen "Metodika"), je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace za rok 2018 a to nejpozději do 25. 1. 2019.

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování  na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 Metodiky a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Metodiky a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 25. 1. 2019.

Finanční vyúčtování a vypořádání účelové dotace tvoří:

Příloha č. 4 - Tabulka položkového čerpání vyúčtování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018
Příloha č. 5
- Finannčí vypořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje
Výnosy (zdroje) a nákolady služby za rok 2018

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet, z něhož byla dotace poskytnuta s variabilním symbolem 6402013305 a specifickým symbolem, který bude odpovídat identifikátoru dané sociální služby. Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu uvedeném výše. V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, hovorkova@kraj-jihocesky.cz a kopii na kerbrova@kraj-jihocesky.cz a osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uveden odkaz na číslo smlouvy, ke které se vratka váže.

Příjemce dotace je dále povinen mimo doručení výše uvedených formulářů způsobem a v termínu uvedeném výše doručit v témže termínu prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě tyto přílohy:

  • z účetního softwaru - sestavu nákladů a výnosů vztahujících se pouze k základním činnostem dané sociální služby s rozlišením zdrojového financování.
  • z účetního softwaru - sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle Metodiky.
  • účtový rozvrh včetně soupisů všech číselných znaků (číselníků) používaných v účetnictví příjemce platný pro dané účetní období

Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 22. 2. 2018 usnesením č. 20/2018/ZK-11 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018. Výsledky jsou uveřejněny v přiložené tabulce.

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 237/2017/ZK-7 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2018.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je od 2. 10. 2017 do 31. 10. 2017, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.

Přílohy k žádosti o dotaci (.zip)

Zároveň upozorňujeme, že zde v průběhu měsíce září 2017 budou zveřejněny specifické přílohy k žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2018, které budou vkládány do aplikace k této žádosti.

Metodika JčK pro rok 2018 (.pdf)

Přílohy Metodiky JčK pro rok 2018 (.zip)