Dotační řízení 2019

INFORMACE K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÉ DOTACE poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 (dále jen "Metodika"), je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace za rok 2019 a to nejpozději do 25. 1. 2020.

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování  na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 Metodiky (Tabulka položkového čerpání vyúčtování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019 + Výnosy/zdroje a náklady služby za rok 2019) a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Metodiky (Finanční vypořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje) a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 25. 1. 2020.

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet, z něhož byla dotace poskytnuta s variabilním symbolem 6402013305 a specifickým symbolem, který bude odpovídat identifikátoru dané sociální služby. Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu uvedeném výše. V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, hovorkovam@kraj-jihocesky.cz a kopii na osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uvede odkaz na číslo smlouvy, ke které se vratka váže.

Příjemce dotace je dále povinen mimo doručení výše uvedených formulářů způsobem a v termínu uvedeném výše doručit v témže termínu prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě tyto přílohy:

  • z účetního softwaru - sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle Metodiky.
  • účtový rozvrh včetně soupisů všech číselných znaků (číselníků) používaných v účetnictví příjemce platný pro dané účetní období

Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČELOVOU DOTACI NA ROK 2019

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou  zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby - poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 je stanoven od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018.

S ohledem na legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních službách, které nastaly v průběhu posledních dvou let, Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo upozornění na výše minimálních a maximálních sazeb, vycházející ze zaručené minimální mzdy. Výše zaručené minimální mzdy se neuplatňuje u pracovních poměrů konaných mimo hlavní pracovní poměr (DPP/DPČ).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 14. 2. 2019 usnesením č. 15/2019/ZK-19 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2019. Výsledky jsou uveřejněny v přiložené tabulce zde.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 19. 9. 2019 rozdělení finančních prostředků určených k dofinancování v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2019. Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce.