Informace k registraci sociální služby

Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách).
Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění - rozhodnutí o registraci (§ 78, odst. 1 zákona o sociálních službách). 
O registraci poskytovatele sociálních služeb rozhoduje místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem sídla právnické osoby nebo místem trvalého či hlášeného pobytu fyzické osoby.
Současně byl vytvořen Registr poskytovatelů sociálních služeb (viz Dokumenty ke stažení), který je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.

Podmínky registrace jsou upraveny § 79 zákona o sociálních službách.

K žádosti o registraci se přikládají tiskopisy Žádost o registraci a Údaje o registrované sociální službě, které jsou k dispozici ke stažení viz Dokumenty ke stažení - formuláře k oblasti registru poskytovatelů a spolu s nimi dokládá žadatel níže uvedené doklady a přílohy:

ŽÁDOST O REGISTRACI - tiskopis

 1. Pokud je žadatelem právnická osoba: doloží úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace.

 2. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (rozhodnutí předloží poskytovatelé sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

 3. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o pronájmu, výpůjčka, výpis z katastru nemovitostí, ...)

 4. Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky - Finanční úřad.

 5. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Okresní správa sociálního zabezpečení.

 6. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění - Zdravotní pojišťovny (7 pojišťoven), viz Dokumenty ke stažení.

 7. Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podepisuje statutární zástupce poskytovatele.

 8. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (§ 80) - smlouvu nutno uzavřít před poskytováním sociální služby.

 9. Zajištění materiálních a technických podmínek pro zajištění sociální služby - popisuje se v Popisu realizace služby (viz. dále), ověřuje se místním šetřením provedeným registrujícím orgánem.

ÚDAJE O REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - tiskopis (pro každou sociální službu zvlášť)


- je zejména nezbytné uvést den započetí poskytování sociálních služeb (nejdříve však od pravomocnosti rozhodnutí o registraci)

 1. Plán finančního zajištění - v písemné podobě i ve formátu PDF
  Popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby


 2. Popis realizace poskytované sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF
  Popis realizace poskytování sociálních služeb, a to včetně popisu materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby. Doporučuje se, aby popis byl stručný a dostatečně popisoval zamýšlený způsob realizace poskytování sociální služby, tj. především kde, komu, co a jak je poskytováno - § 79, odst. 5, písm. d) bod 4.
  * lze využít nabízený vzor popisu realizace - viz dokumenty ke stažení


 3. Popis personálního zajištění sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF
 • organizační struktura poskytovatele - pracovní zařazení a úvazky - elektronická verze v PDF
 • jmenný seznam zaměstnanců s vyznačením jednotlivých pracovních pozic a úvazků - do listinné podoby spisu
 • doklady o odborné způsobilosti všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (okruh pracovníků vymezený v § 115 zákona o soc. službách), tj. nejvyšší dosažené vzdělání, případně akreditovaný kvalifikační kurz u pracovníka v sociálních službách - úředně ověřené
  *lze využít nabízenou přílohu popis personálního zajištění - viz. dokumenty ke stažení

V případě, že pracovníci vykonávají svou pracovní činnost ve více sociálních službách jednoho poskytovatele, dodávají doklady o odborné způsobilosti pouze jednou.

V případě, že je sociální služba poskytována na více místech nebo existuje více kontaktních údajů sociální služby, je dalším tiskopisem dokládaným k registraci formulář Údaje o místech poskytování sociálních služeb.
Totéž platí i v případě, že má územně samosprávný celek zřízeno více organizačních složek. V tomto případě vyplníte formulář Údaje o organizačních složkách územního samosprávného celku (obé taktéž k dispozici viz Dokumenty ke stažení - formuláře k oblasti registru poskytovatelů).

 
OZNÁMENÍ ZMĚN K REGISTRACI
 
1. V souladu s ustanovením  § 82 odst. 1  zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, písemně oznámit      registrujícímu orgánu:
 
- změny v dokladech předkládaných podle ust. § 79 odst. 5 zákona o sociálních službách a doložit tyto změny příslušnými doklady (výjimka: finanční plán se nedokládá).
 
Může se jednat o tyto změny:
 • změna kontaktních údajů na poskytovatele či na zařízení (telefon, e-mail, web)
 • v personálním zajištění sociální služby (nástupy, odchody, změny úvazků stávajících pracovníků)
 • v časovém rozsahu poskytovaných služeb
 • způsobu zajištění zdravotní péče (u vybraných druhů služeb)
 • údajů obsažených v popisu realizace
 • v dokladech o vlastnickém nebo jiném právu k prostorám (nájemní smlouvy, dodatky ke smlouvám na dobu určitou)
 • pojistné smlouvy (dodatky)
Nejčastější bývají změny z důvodu přijetí nového zaměstnance (okruh pracovníků vymezený v ust. § 115 zákona o soc. službách), kdy dokládáte tyto údaje:
 
- jméno a příjmení zaměstnance,
- pracovní pozici,
- datum nástupu do pracovního poměru (a soc. službu, ve které působí, má-li jich poskytovatel více),
- pracovní úvazek (pokud zaměstnanec pracuje ve více službách, úvazek rozčlenit na každou službu zvlášť, v souladu se skutečností),
- výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíce,
- úředně ověřený doklad nejvyššího dosaženého vzdělání, osvědčení o akreditovaném kurzu aj. dle právní úpravy.
 
Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle § 107, odst. 2 písm. l) téhož zákona naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 10 000 Kč.
 
 
2. Změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci (§ 81 odst. 2 zákona o sociálních službách) - v tomto případě je třeba s předstihem podat žádost o změnu registrace, neboť poskytovat sociální službu v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

Jedná se o tyto změny:

 • název poskytovatele,
 • právní forma poskytovatele,
 • IČ,
 • adresy sídla,
 • statutárního orgánu,
 • názvu služby,
 • míst poskytování služby,
 • okruhu osob, pro které je služba určena - cílové skupiny a věkové struktury služby,
 • kapacity služby,
 • druhu sociální služby,
 • formy poskytování sociální služby,
 • názvu zařízení a
 • dne započetí poskytování sociální služby.

Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle § 107, odst. 2 písm. a) téhož zákona naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
 
 
ZRUŠENÍ REGISTRACE
 
V souladu s ustanovením § 82 odst. 3 a 4 zákona o sociálních službách rozhoduje registrující orgán o zrušení registrace, jestliže:
 
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a 80,
 
b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinností stanovené poskytovatelům sociálních služeb,
 
c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení správního trestu za přestupek podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,
 
d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
 
Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.
 
Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.
 
 
REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 
Krajský úřad vede dle ust. § 85, odst. 1 zákona o sociálních službách registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen registr), do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona o sociálních službách. Do registru jsou povinni se na žádost zapsat také poskytovatelé:
 • sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle ust. § 52 zákona o sociálních službách, v platném znění
 • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu
 • dětské domovy
Jednotlivé formuláře k výše uvedeným poskytovatelům jsou ke stažení v dokumentech ke stažení - formuláře k oblasti registru poskytovatelů.
Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle ust. § 52 zákona o sociálních službách, musí žadatel doložit jako přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě.
 
 
VYKAZOVÁNÍ DAT
 
Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost vykazovat data o poskytovaných sociálních službách v návaznosti na ust. § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle ust. § 107, odst. 2 písm. k) téhož zákona naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 50 000 Kč.
Vykazování dat o sociálních službách probíhá od 1. 1. 2012 pouze prostřednictvím stanoveného elektronického systému.
 
Kontakty na oprávněné zaměstnance naleznete ZDE