Koncepce v oblasti rodinné politiky

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DOKUMENTU KONCEPCE RODINNÉ A SENIORSKÉ POLITIKY JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2021-2025

V souladu s obecnými principy otevřenosti veřejné správy a samosprávy předkládá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSOV) dokument s názvem "Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021-2025" k veřejnému připomínkování. 

Prosíme zájemce o podání připomínek, aby využili přiložený formulář a nejpozději do 7. 7. 2020 zaslali na e-mail calounovap@kraj-jihocesky.cz vypracované připomínky. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání pracovníky OSOV a odborníky v rámci přípravy dokumentu k projednání Jihočeského kraje. Způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021-2025 (.pdf)

Formulář k veřejnému připomínkování (.doc)

 

Koncepce v oblasti rodinné politiky a SPOD na území JčK na období 2010 - 2015 (.pdf)

Příloha č. 1 ke Koncepci - Komise pro vydávání pověření k výkonu SPO (.pdf)

Příloha č. 2 ke Koncepci - Poradní sbor (50.11 KB) Příloha č. 2 ke Koncepci - Poradní sbor (.pdf)

Příloha č. 3 ke Koncepci - Abecední seznam osob pověřenýchk výkonu SPOD v Jihočeském kraji (.pdf)

Příloha č. 4 ke Koncepci - Seznam zařízení sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji (.pdf)

Kompletní informace z oblasti sociálně - právní ochrany dětí na území Jihočeského kraje naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - JIHOČESKÝ KRAJ ZJIŠŤUJE, JAK USPOKOJOVAT POTŘEBY JIHOČESKÝCH RODIN

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, sleduje situaci rodin a potřebnost rodin v Jihočeském kraji pomocí kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat. Cílem celého projektu bylo zjistit, co Jihočeský kraj může dělat pro rodiny a podporu jejich rodinného života. 

Na počátku roku 2018 proběhlo kvalitativní šetření mezi představiteli rodin ze všech okresů a z různě velkých obcí. Cílem bylo rozpoznání a zmapování hlavních oblastí, které jsou pro rodiny důležité (školství, doprava, zdravotní péče, informovanost, podpora při řešení různých životních situací, apod.) a dalších okruhů otázek a potřeb rodin v Jihočeském kraji. Jednání jednotlivých diskusních skupin v různých okresech proběhlo na jaře roku 2018 a výstupy z této fáze výzkumu měl kraj k dispozici na počátku léta 2018. Na konci roku 2018 proběhlo návazné reprezentativní terénní šetření s cílem kvantifikovat sledované jevy, postoje a názory. Statisticky náhodně vybraní respondenti odpovídali na otázky, které pomohou odboru sociálních věcí popsat priority zájmu v jednotlivých, dříve vymezených oblastech rodinného života, a získat relevantní a validní podklady pro tvorbu Koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj. 

Sběr těchto dat pro Krajský úřad Jihočeského kraje prováděla agentura Stem/Mark. 

Kvantitativní výzkumné šetření potřeb rodin v Jihočeském kraji - Závěrečná zpráva (.pdf)

Pilotní analýza potřeb rodin v Jihočeském kraji_kvalitativní šetření - Závěrečná zpráva (.pdf)