Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018

Dle Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018 (dále jen "Pravidla") je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace za rok 2018 - viz článek 6 Pravidel a článek VII. Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen "Smlouva").

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování  na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 Pravidel a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Pravidel pod přiděleným účelovým znakem 389 a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 25. 1. 2019.

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele č.ú. 170320242/0300 s variabilním symbolem 6402000389 a specifickým symbolem, který bude odpovídat identifikátoru dané sociální služby. Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu uvedeném výše. V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, halova@kraj-jihocesky.cz a kopii na kerbrova@kraj-jihocesky.cz a osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uveden odkaz na číslo Smlouvy, ke které se vratka váže.

Příjemce dotace je dále povinen mimo doručení výše uvedených formulářů způsobem a v termínu uvedeném výše doručit v témže termínu prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě účetní sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle těchto Pravidel. Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

Finační vyúčtování a vypořádání dotace tvoří:

Příloha č. 4 - Tabulka položkového čerpání vyúčtování dotace z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018

Příloha č. 5 - Finační vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018

Účetní sestava nákladů a výnosů - v členění podle jendotlivých účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci

 

Upozorňujeme, že nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání dotace nebo jejich neprovedení může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. Pokud příjemce dotace neprovede finanční vypořádání a vyúčtování ve stanoveném termínu a současně nevrátí nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, bude porušení těchto povinností považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel dotace je oprávněn požadovat odvod ve výši 5% z dotace.