Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ KDP 2019

 

Dle Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 (dále jen "Pravidla") je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace za rok 2019 - viz článek 6 Pravidel a článek VII. Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen "Smlouva").

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování  na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 Pravidel a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Pravidel pod přiděleným účelovým znakem 389 a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 10. 1. 2020.

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele č.ú. 170320242/0300 s variabilním symbolem 6402000389 a specifickým symbolem, který bude odpovídat identifikátoru dané sociální služby. Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu uvedeném výše tj. 10. 1. 2020. V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, halova@kraj-jihocesky.cz a kopii na osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uveden odkaz na číslo Smlouvy, ke které se vratka váže.

Příjemce dotace je dále povinen mimo doručení výše uvedených formulářů způsobem a v termínu uvedeném výše doručit v témže termínu prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz :

  • V případě čerpání dotace v rámci Opatření č. 1, 2, 3 - v elektronické podobě účetní sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle těchto Opatření. Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

  • V případě čerpání dotace v rámci Opatření 4 - v elektronické podobě účetní sestavu v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle tohoto Opatření a naskenované účetní doklady (daňové doklady), ze kterých musí být zřejmý soupis pořizovaného vybavení a pořizovací ceny. 

 

Obecně platí, aby mohly být náklady považovány za uznatelné, musí být náklady vztahující se k roku 2019 prokazatelně uhrazeny ze strany příjemce dotace nejpozději do 10. 1. 2020, viz bod 2.3 Pravidel (úhrada faktur, výplata mezd,...)

Upozorňujeme, že nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání dotace nebo jejich neprovedení může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. Pokud příjemce dotace neprovede finanční vypořádání a vyúčtování ve stanoveném termínu a současně nevrátí nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, bude porušení těchto povinností považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel dotace je oprávněn požadovat odvod ve výši 5% z dotace.

Dokumenty ke stažení:

Příloha č. 4
- Tabulka položkového čerpání vyúčtování dotace z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019
Příloha č. 5 - Finační vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019
 

 

SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2019

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 27. 6. 2018 výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019.

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 (.pdf)

 

 

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2019

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 11. 4. 2019 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 (KDP 2019). Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 13. 5. 2019 do 22. 5. 2019 do 12:00 hodin.

Podrobné informace vč. Pravidel programu, Podrobného postupu stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje.

 

Pravidla KDP 2019 (.pdf)

Přílohy Pravidel KDP 2019 (.zip)