Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Název projektu:                    Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Registrační číslo projektu:      CZ 03.260/0.0/15_005/0001897

Program podpory:                 Operační program Zaměstnanost

Termín realizace:                   1. 11.2015 - 30. 4.2019

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického,  kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjemci podpory byli vybráni po posouzení nabídek na zajištění poptávané kapacity a kvality vymezených sociálních služeb předkládaných v rámci výběrových řízení vyhlášených v průběhu realizace projektu.


CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Podpora samostatného bydlení
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Intervenční centra
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terénní programy
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nízkoprahové denní centrum


Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
 • Rodiče samoživitelé

Závěrečná evaluační zpráva (.pdf)


Podrobné informace o projektu naleznete zde.