Přehled získaných finančních podpor

V souladu s čl. 5.4 dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření), je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem "Přehled získaných finančních podpor", na základě kterého bude proveden první monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 31.12.2017

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář bude zaslán e-mailem na adresu sedlackova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutárního zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 1. 2018. K vyplněnému formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (kopie smluv apod.).

Upřesňující pokyny: 

  • úhrady uživatelů se nezapočítávají do vyrovnávací platby, tudíž v Přehledu nebudou uvedeny 
  • soukromé zdroje taktéž nebudou uvedeny, pouze v případě kdy by byla finanční podpora ve smlouvě účelově určena na stejný konkrétní náklad, který již byl financován z jiných veřejných zdrojů (duplicitní financování) -Pozor, dotace by musela být ve stejné výši vrácena

 

Přehled získaných finančních podpor (.xlsx)