Rodinná politika

RODINNÁ POLITIKA:

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, sleduje situaci rodin a potřebnost rodin v Jihočeském kraji pomocí kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat. Cílem celého projektu bylo zjistit, co Jihočeský kraj může dělat pro rodiny a podporu jejich rodinného života. 

Na počátku roku 2018 proběhlo kvalitativní šetření mezi představiteli rodin ze všech okresů a z různě velkých obcí. Cílem bylo rozpoznání a zmapování hlavních oblastí, které jsou pro rodiny důležité (školství, doprava, zdravotní péče, informovanost, podpora při řešení různých životních situací, apod.) a dalších okruhů otázek a potřeb rodin v Jihočeském kraji. Jednání jednotlivých diskusních skupin v různých okresech proběhlo na jaře roku 2018 a výstupy z této fáze výzkumu měl kraj k dispozici na počátku léta 2018. Na konci roku 2018 proběhlo návazné reprezentativní terénní šetření s cílem kvantifikovat sledované jevy, postoje a názory. Statisticky náhodně vybraní respondenti odpovídali na otázky, které pomohou odboru sociálních věcí popsat priority zájmu v jednotlivých, dříve vymezených oblastech rodinného života, a získat relevantní a validní podklady pro tvorbu Koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj. 

Sběr těchto dat pro Krajský úřad Jihočeského kraje prováděla agentura Stem/Mark. 

Kvantitativní výzkumné šetření potřeb rodin v Jihočeském kraji - Závěrečná zpráva (.pdf)

Pilotní analýza potřeb rodin v Jihočeském kraji kvalitativní šetření - Závěrečná zpráva (.pdf)

 

Kompletní informace z oblasti sociálně - právní ochrany dětí na území Jihočeského kraje naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje.

 

Dotační příležitosti v oblasti podpory rodiny: