Síť soc. služeb v Jihočeském kraji - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

1. KDO PODÁVÁ ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI?

Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen "žádost"), musí podat všichni poskytovatelé, kteří mají zájem zařadit své sociální služby do základní sítě v JčK na období 2022 - 2024. Tato povinnost se vztahuje i na sociální služby, které jsou financovány z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny). Sociálním službám zařazeným do základní sítě v JčK na období 2019-2021 nevzniká automaticky nárok na zařazení do základní sítě v JčK na následující období.

 

2. KDO NEPODÁVÁ ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO KRAJSKÉ SÍTĚ?

Do základní sítě v JčK nejsou zařazeny sociální služby s nadregionální a celostátní působností, které jsou financovány v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti podpory sociálních služeb. Tudíž poskytovatelé těchto služeb žádost nepodávají. 

 

3. JAK SE ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ V JČK PODÁVÁ?

Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě v JčK poskytovatelé podávají v termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 v systému OK služby poskytovatel jako specifickou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022. Povinnou přílohou této žádosti je Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚ ORP).

 

4. JAKÁ VYJÁDŘENÍ OÚ ORP DLE FORMY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOLOŽIT?

Sociální služba poskytovaná ambulantní nebo pobytovou formou, která má pod jedním identifikátorem registrováno více zařízení, doloží vyjádření od všech OÚ ORP, v jejichž správním obvodu poskytuje sociální službu (tj. vyjadřují se ty obecní úřady, v jejichž správním obvodu jsou umístěna zařízení sociálních služeb). U sociálních služeb poskytovaných terénní formou se jedná o vyjádření OÚ ORP, a to podle území, ve kterém je sociální služba poskytována. U sociálních služeb poskytovaných terénní formou na celém území Jihočeského kraje doloží poskytovatel vyjádření od všech 17 OÚ ORP. Nově není vyžadováno samostatné vyjádření obce k potřebnosti sociální služby. 

 

5. O JAKOU KAPACITU LZE ŽÁDAT?

a) Pobytová forma a sociální služba dle § 63 noclehárny - poskytovatelé u jednotlivých sociálních služeb mohou žádat o zařazení sociální služby v takové kapacitě - lůžka, kterou k datu 30. 9. 2021 u dané sociální služby již disponují (vydané Rozhodnutí o registraci).

b) Terénní a ambulantní forma - poskytovatelé u jednotlivých sociálních služeb mohou žádat o zařazení sociální služby s takovým počtem úvazků, kterým k datu 30. 9. 2021 u dané sociální služby již disponují. Dle registračních podmínek je povinnost poskytovatele personální obsazení služby nahlásit do 15. 10. 2021.

Nelze tedy žádat o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v JčK v kapacitě, která je pouze plánovaná, neodpovídá skutečnému stavu a není v souladu s údaji v Registru. V případě registrace nové sociální služby je dostačující mít k datu 30. 9. 2021 vydané Rozhodnutí o registraci. 

 

6. JAK BUDE UVEDENA V POVĚŘENÍ ČASOVÁ DOSTUPNOST U SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE §§ 39, 40, 44 POSKYTOVANÝCH V TERÉNNÍ FORMĚ?

Pro období 2022 - 2024 bude v Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vedle kapacity sociální služby v podobě max. počtu průměrných přepočetných úvazků pracovníků v přímé péči za rok nově stanovena také časová dostupnost služby, tj. počet hodin dostupnosti terénní formy/týden.
Týdenní časová dostupnost sociální služby bude u vybraných sociálních služeb - osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby vše pouze v terénní formě, nastavena Jihočeským krajem na základě nabízené časové dostupnosti služby v jednotlivých dnech, jak bude uvedeno v žádosti. V Pověření bude časová dostupnost uvedena v členění po tzv., blocích:

Po-Pá: 6:00 - 15:00 = xx hodin
Po - Pá: 15:00 - 22:00 = xx hodin
So - Ne, vč. svátků = xx hodin

 

7. JAK BUDE UVEDENA V POVĚŘENÍ ČASOVÁ DOSTUPNOST U OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH TERÉNNÍ FORMOU?

Pro období 2022 - 2024 bude v Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vedle kapacity sociální služby v podobě max. počtu průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči za rok nově stanovena také časová dostupnost služby v součtu hodin za týden, tj. počet hodin dostupnosti terénní formy/týden. Pro tento účel budou směrodatné údaje uvedené v žádosti. 

 

8. JAK UVÁDĚT MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ TERÉNNÍ FORMOU?

U sociálních služeb dle §§ 39, 40, 42, 43, 44, 54, 56, 59, 60, 60a, 65, 66, 69, 70 poskytovaných terénní formou je jedním z hodnocených kritérií - materiálně technické zajištění sociální služby (automobil). Aby získal poskytovatel v tomto kritériu požadované body, musí být automobil jeho majetkem a být využíván především k poskytování sociální služby/cesty za klientem. Pokud poskytovatel nemá alespoň 1 automobil ve vlastnictví, uvede v žádosti, jakým způsobem zajišťuje poskytování sociální služby v terénu. V případě, že v rámci své činnosti poskytovatel používá automobil, který je ve vlastnictví jiné právnické či fyzické osoby, doporučujeme v žádosti podrobně popsat formu užívání vozidla (může se jednat např. o formu leasingu, nájem, výpůjčku apod.), jelikož bude toto hodnoceno. 

 

9. JAK SE BUDE POSUZOVAT PARAMETR VÝNOSŮ - KRITÉRIUM VÝŠE ÚHRAD?

U sociálních služeb poskytovaných za úhradu se bude hodnotit nastavení úhrad, které je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele u jednotlivých činností (hodina péče, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování atd.). Tento parametr je nastaven dle formy poskytování sociální služby (viz Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v JčK).

 

10. LZE V ROCE 2021 PODAT ŽÁDOST O AKCEPTACI ZMĚNY?

V letošním roce se žádné žádosti o akceptaci změny nepodávají. U všech sociálních služeb lze podat novou žádost, neboť k 31.12.2021 končí platnost Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (viz otázka č. 5).

 

11. KDY BUDE ZVEŘEJNĚNO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ

Všechny došlé žádosti budou posouzeny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a věcného hodnocení. Následně budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině (KKS). Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné stanovisko KKS, jsou zařazeny do návrhu základní sítě v JčK, který bude předložen k projednání a schválení samosprávným orgánům Jihočeského kraje v prosinci 2021 (jednání zastupitelstva kraje je naplánované na čtvrtek 16. 12. 2021).

 

12. JAK POSTUPOVAT U SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘAZENÝCH DO PODMÍNĚNÍ SÍTĚ?

Služby zařazené do podmíněné sítě JčK pro rok 2021 budou součástí podmíněné sítě JčK též v dalším období. Podmínkou je předložení průběžné zprávy o realizaci projektu v termínu do 31. 8. 2021 (viz. Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji).
Poskytovatelé sociálních služeb zařazených v podmíněné síti mohou žádat o jejich zařazení do základní sítě v JčK až po ukončení finanční podpory z jiných zdrojů, obvykle z OPZ. 

 

Nejčastější otázky k síťování sociálních služeb v JčK - verze k 20. 8. 2021 (.pdf)