Sociální práce

Sociální práce je teoretickou i praktickou disciplínou, jejímž hlavním cílem je snaha řešit na profesionální úrovni problémy osob nacházejících se v obtížných životních situacích. Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociálních situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona naleznete zde).

Tento zákon dále mj. upravuje i předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, jakož i základní činnosti v rámci sociální práce. Poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám dále upravuje také zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona naleznete zde).

Činnost sociálního pracovníka je obecně upravena v ustanovení § 109 zákona o sociálních službách následovně: "Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně-právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně-právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zajišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb." Jedná se o obecnou legislativní definici obsahu a rozsahu sociální práce. 

Informace zveřejněné Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje týkající se sociální oblasti naleznete zde
Na Krajském úřadu Jihočeského kraje realizuje a koordinuje činnosti sociální práce odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb. 

Informace zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti sociální práce a sociálních služeb naleznete zde