Správní obvod ORP Písek

Součástí strategického plánu města je komunitní plán sociálních služeb, který je pro obec s rozšířenou působností Písek. MAS Šumavsko začalo v letech 2013 -2015 na ORP Písek komunitně plánovat v rámci projektu "Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek". Následně došlo k vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2015 - 2016 a potom i ke schválení Akčního plánu na rok 2017. V lednu 2017 MAS Šumavsko založilo ústav SOS Šumavsko, který navázal na činnost MAS a v listopadu byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem na realizaci zakázky s názvem "Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792". Během realizace zakázky se podařilo sestavit a schválit Akční plán na rok 2018. Proběhla aktualizace adresáře sociálních služeb na daném území. V březnu 2018 započal realizační tým SOS Šumavsko ve spolupráci s partnerem projektu město Písek komunitně plánovat rozvoj sociálních služeb na ORP Písek. 

V březnu 2018 bylo zahájeno realizačním týmem SOS Šumavsko ve spolupráci s partnerem projektu město Písek pokračování komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek, které se skládá ze 49 obcí v rámci projektu "Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek". Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529, financován z OPZ.

Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních služeb. 

Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu - zajistit její informovanost o problematické sociální oblasti. 

Bližší informace sledujete na těchto stránkách: 

http://www.sossumavsko.cz/planovani-socialnich-sluzeb/pisek

nebo na stránkách partnera: 

http://www.mesto-pisek.cz/odbor-socialnich-veci/ds-1181/archiv=0

 

Kontakt na realizátora projektu: Bc. Markéta Kovářová

Adresa: Archiváře Teplého 102, 887 06 Malenice 

Telefon: 730 870 048

E-mail: kovarova@sossumavsko.cz

 

Kontakt na zástupce partnera - město: Mgr. Michaela Baslerová, vedoucí odboru sociálních věcí  

Adresa: Budovcova 207/6, 397 01 Písek

Telefon: 382 330 810  

E-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz

 

Strategický plán sociálního začleňování města Písek pro období 2019 - 2021

Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek 

Akční plán ORP Písek 2017

Akční plán ORP Písek 2018 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Písecku