Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2014 - 2016

Povinnost plánování sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"). Tento právní předpis ukládá krajům povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Podle § 95 výše uvedeného zákona kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování. Podle § 94 zákona obce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb spolupracují, sdělují kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obcí, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. Obce se dle svých možností spolupodílí na zajištění dostupnosti sociálních služeb a financování běžných nákladů dle § 105 zákona.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji I", který byl financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 195/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013.

K naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány. Z důvodu probíhajících podstatných legislativních změn, které se týkají především úpravy podmínek registrace sociálních služeb, redefinice druhů sociálních služeb, nastavení materiálně technického a personálního standardu, byla platnost schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 233/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 prodloužena do roku 2018.

Aktuální verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2016 včetně jednotlivých akčních plánu naleznete v sekci archivu dokumentů ke stažení