Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo změnu č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021, která byla zpracována z důvodu aktualizace nastavení základní sítě u dvou druhů sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti na konkrétním území - pečovatelská služba, chráněné bydlení.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 - ZMĚNA č. 1 (.pdf)

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Pro tvorbu tohoto dokumentu byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. V rámci procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla navržena síť sociálních služeb na území Jihočeského kraje, která je součástí tohoto dokumentu. Naplňování sítě na území kraje bude probíhat ve vzájemné spolupráci kraje a obcí. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 (.pdf).

 

Vypořádání připomínek k dokumentu SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 - 2021

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl dokument SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018. 

Vypořádání připomínek k dokumentu SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 (.pdf). 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 - Veřejné připomínkování 

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority. 

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 na e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz.

Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu. 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 k veřejnému připomínkování (.pdf). 

Formulář k připomínkování SPRSS JčK 2019 - 2021 (.doc).