Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022 – 2024

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 24. června 2021 usnesením č. 205/2021/ZK-8 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024 (dále jen SPRSS). Tento strategický dokument má výrazný vliv na oblast sociálních služeb a je podstatnou součástí sociální politiky kraje. 
Pro tvorbu tohoto SPRSS byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. Jihočeský kraj se při tvorbě SPRSS řídil kromě zákonných ustanovení také doporučenými metodickými postupy, dále vycházel ze zkušeností získaných při tvorbě předchozích plánu. Součástí dokumentu je krajská síť sociálních služeb, jejíž naplňování bude probíhat ve vzájemné spolupráci obcí a kraje dle schválených pravidel.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2022 - 2024 (.pdf)

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTU SPRSS JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2022 - 2024

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl dokument SPRSS Jihočeského kraje na období 2022 - 2024 předložen k veřejnému připomínkování v období od 22. 3. 2021 do 11. 4. 2021.

Vypořádání připomínek k dokumentu SPRSS Jihočeského kraje na období 2022 - 2024 (.pdf)

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2022–2024 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. 
Dokument kromě analytické části obsahuje především priority, opatření a aktivity pěti pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb a průřezové priority, které propojují plánování sociálních služeb se sociální politikou kraje v širším pojetí.
Připomínky k dokumentu je možné  zasílat v termínu od 22. 3. 2021 do 11. 4. 2021 na e-mail planovani@kraj-jihocesky.cz
Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024 k veřejnému připomínkování (.pdf)

Formulář k veřejnému připomínkování SPRSS JčK na období 2022–2024 (.doc)

 

 

Pro dodržení jednotného postupu zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS), a pro zajištění kompatibility výstupů jednotlivých pracovních skupin, byl vytvořen dokument Metodika postupu tvorby SPRSS Jihočeského kraje 2022–2024, který byl schválen Krajskou koordinační skupinou na jednání dne 25. 9. 2019. 

Metodika postupu tvorby SPRSS Jihočeského kraje 2022–2024 (.pdf)