Vyrovnávací platba

V souladu se zákonem č. 108/2006  Sb. o sociálních službách je financování sociální služby koncipováno jako vícezdrojové. Pro účely Pověření je financování sociální služby děleno na financování z veřejných zdrojů a financování ze zdrojů z vlastní činnosti, přičemž financování z veřejných zdrojů se děje ve formě tzv. vyrovnávací platby.

Vyrovnávací platba představuje celkovou výši prostředků z veřejných zdrojů, potřebnou k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu dle vydaného Pověření. Vyrovnávací platba je pro sociální službu kalkulována jako rozdíl optimálních (obvyklých) nákladů a optimálních (obvyklých) výnosů z vlastní činnosti poskytovatele sociální služby. Vyrovnávací platba je přepočtena na jednotku kapacity sociální služby, která je vymezena v Pověření.