Přejít k hlavnímu obsahu

Ozbrojený útočník ve škole

Projekt "Ozbrojený útočník ve škole" byl od roku 2016 úspěšně realizován v Jihočeském kraji. Jednalo se o projekt v oblasti prevence kriminality, který byl zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku.
 

Východiska projektu

Projekt se od roku 2016 realizoval na 52 základních a středních školách napříč celým Jihočeským krajem. Svým komplexním pojetím nevsází na vnější efekt nebo na pouhé zavádění finančně nákladných bezpečnostních systémů do škol. Záměr projektu není komerční, měřítkem úspěšnosti nejsou efektní a líbivé akce. Projekt vychází ze zkušenosti, že základem pro zvládnutí mimořádné situace, v tomto případě útoku v prostředí školy, je v první řadě dobrá osobní znalost objektu a prostředí školy, kvalitně nastavená organizační opatření, která jdou ruku v ruce s odborně proškolenými zaměstnanci školy. Jádrem aktivit je posléze realizace pravidelných „nácviků chování při útoku“ v prostředí dané školy.  

 

Klíčové aktivity projektu

Práce se školou – I. etapa 

 • Bezpečnostní audit školy nebo Odborná konzultační bezpečnostní prohlídka se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků, 
 • Tvorba interní bezpečnostní směrnice školy pro případ mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující osnova směrnice), 
 • Modelový seminář první pomoci v případě mimořádné události – útoku, 
 • Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků), 
 • Zhotovení podkladů pro tvorbu zákrokové dokumentace školy pro potřeby PČR (realizováno pouze v roce 2016, poté na žádost PČR pozastaveno), 
 • Seminář "Principy ochrany školy" pro vedení škol (zabezpečení školy, režimová opatření, zpracování bezpečnostní směrnice a krizového plánu, krizová komunikace).

Práce se školou – II. etapa 

 • REaudit školy se zaměřením prověření provedených bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu v I. etapě doporučena (vytvořit, zavést, změnit či výrazně zpřísnit), 
 • Praktické cvičení a seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (za přítomnosti žáků) se zaměřením na prověření získaných znalostí a dovedností předaných v I. etapě a odpovědného chování personálu školy.

Osvěta 

 • Informační teoretické semináře pro vedení škol „Ozbrojený útočník ve škole“, 
 • Celorepubliková i krajská odborná setkání na téma „Bezpečná škola“ (výměna zkušeností a diskuse nad možnostmi nastavení systémového řešení dané problematiky), 
 • Navazování příhraniční spolupráce - Slovensko, Německo a Rakousko (výměna zkušeností, nové poznatky a způsoby preventivní práce),
 • Tvorba informačních a osvětových materiálů pro zaměstnance škol (karta USB a První pomoci, souhrnné leporelo).

 

Strategie ochrany měkkých cílů ve škole - Tři základní pilíře projektu

Preventivní opatření projektu vychází ze tří pilířů. Na základě praktické zkušeností s realizací projektu v prostředí jihočeských škol lze konstatovat, že tyto jednotlivé pilíře musí být vzájemně propojeny, až jako celek jsou komplexní. Separátně nefungují, a z těchto důvodů je nezbytné v prostředí škol se všemi těmito oblastmi pracovat současně. Jedině tak lze dosáhnout efektivního a synergického účinku ve strategii ochrany měkkých cílů ve školním prostředí.

I. Pilíř – Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy jsou vždy těmi, kteří jsou v případě mimořádné události zodpovědní za jim svěřené žáky a studenty, a na rozdíl od dětí v prostředí školy často setrvávají a pracují po dobu několika let. Už jen z těchto důvodů jsou jednoznačně těmi, kteří by měli být v této specifické problematice vyškoleni jako první, a teprve jejich prostřednictvím, na základě nabytých znalostí a dovedností, by se posléze mělo pracovat s jejich žáky či studenty.

Projekt se zaměřuje na zvýšení dovedností a schopností všech zaměstnanců školy tak, aby byli připraveni na situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření školy, zaútočí a bude nutné na tuto situaci, před příjezdem složek IZS, zareagovat a adekvátně jí řešit. Nedílnou součástí tohoto vyškolení je i proškolení ve znalosti prostředí školy a poskytnutí laické první pomoci.

II. Pilíř – Prostředí  školy

Mimo zaměstnanců školy si projekt všímá prostorových specifik každé školy a vychází z potvrzeného předpokladu, že pro dobré zvládnutí jakékoliv mimořádné situace je nezbytné, aby každý zaměstnanec znal dokonale objekt (např. únikové východy) a vnější prostředí své školy. Souběžně je nutné, aby škola měla nastavena funkční bezpečnostní a organizační opatření proti vniknutí neoprávněné osoby, a aby s těmito pravidly byli její zaměstnanci seznámeni a v praxi je dodržovali.

III. Pilíř – Nácviky chování při útoku (Strategie Uteč – Skryj se – Bojuj)

Předchozí dva pilíře projektu se v tomto bodě protínají a vedou k tomu, aby si školy, které jsou připravovány ke správné reakci v případě útoku, všechny dílčí kroky (invakuace/evakuace) zařadily do svého plánu výuky/cvičení, a tím tyto nabyté zkušenosti a dovednosti upevňovaly. Zároveň je potřebné, aby si pravidelně prověřovaly/revidovaly/aktualizovaly svá bezpečnostní a režimová organizační opatření, která je ale také pochopitelně nutné v rámci běžného provozu dodržovat.

Strategie ochrany měkkých cílů ve škole

 

 

 

Průběh projektu

2016

V únoru 2016 Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje započal přípravu a realizaci jednotlivých aktivit projektu.
Projekt byl podán v březnu 2016 do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl Republikových výborem pro prevenci kriminality podpořen v požadované výši (350 000 Kč). Od dubna 2016 začala být v okresech Jihočeského kraje realizována  I. část projektu – informační semináře „Ozbrojený útočník ve škole“. Celkem bylo realizováno devět seminářů s účastí
365 osob z řad vedení, pedagogů a dalších zaměstnanců škol. Zástupci škol byli seznámeni s tématem, s možnostmi prevence a se základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem (Strategie Uteč – Skryj se – Bojuj). Následně byl pro účastníky semináře realizačním týmem projektu připraven dokument s odpověďmi na 31 nejčastěji položených otázek.

Do II. části projektu se přihlásilo celkem 39 škol. Realizačním týmem projektu bylo vybráno 8 škol zcela odlišných typů a s různou stavební dispozicí provozních prostor, se zastoupením z každého okresu (z okresu Českých Budějovic byly vybrány školy dvě), z toho 4 školy zřizované krajem a 4 školy zřizované obcemi. Přímá realizace II. části projektu na jednotlivých školách byla zahájena v září 2016 a celkově bylo zapojeno 398 osob.
V této části projektu získaly zapojené školy (8 škol/398 osob) podrobné informace a dovednosti k tomu, aby se kvalifikovaně orientovaly v oblasti prevence ozbrojeného útoku a byly v rámci svých možností připraveny na situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření, zaútočí a bude potřeba realizovat připravený krizový plán reakce na toto ohrožení.

Pilotní aktivity spadající do II. části projektu byly:

 1. Bezpečnostní audit škol se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků,
 2. Tvorba bezpečnostní a krizové směrnice školy pro případ mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující osnova),
 3. Modelový seminář první pomoci pro případ mimořádné události – útoku,
 4. Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků),
 5. Zhotovení zákrokové dokumentace škol pro potřeby PČR,
 6. Seminář „Příprava vedení škol na komunikaci po závažných incidentech“.

2017

V roce 2017 realizátoři připravili navazující projekt, který byl opět podán do dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR, a byl podpořen částkou 650 000 Kč. Zároveň byl projekt opakovaně podpořen i energetickou společností E.ON. V tomto roce byl projekt zaměřen na 22 škol – z toho 7 škol z roku 2016 a 15 zcela nových škol z celého regionu.
Jednotlivé aktivity u 15 nových škol byly stejné jako v předchozím roce (bezpečnostní audit, nácvik apod.). U 7 škol z roku 2016 došlo k logickému vyústění projektu, kdy byla tzv. REauditem prověřena bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu doporučena (vytvořit, zavést, změnit či výrazně zpřísnit). Následně byl ve škole připraven „Nácvik chování při útoku (za přítomnosti žáků)“. Těmito aktivitami byla ověřena faktická udržitelnost realizovaných činností, zda si zaměstnanci škol zásady správného chování při ohrožení „pamatují“ a budou se jimi při nácviku s žáky řídit, a zda audity vedly ke zlepšení preventivních opatření škol v praktické rovině.
Další náplní projektu bylo zapojení a podpora města Český Krumlov, které si finančně zajistilo realizaci všech aktivit projektu na základních školách, které zřizuje. Poslední částí projektu v roce 2017 byla realizace čtyř informačních seminářů, krajských a republikových pracovních setkání a konferencí, které cílily na výměnu zkušeností a možnosti nastavení systémového řešení dané problematiky.

2018

Ministerstvo vnitra ČR přispělo Jihočeskému kraji v roce 2018 na pokračování projektu dotací ve výši 735 000,- Kč. Realizátoři projektu nadále pracovali především se školami, resp. se zaměstnanci 17 škol – z toho 6 škol z roku 2017
a 11 zcela nových škol z celého regionu. Na základě osvědčené spolupráce z předchozího roku přímo se zřizovatelem škol, došlo v roce 2018 k zapojení města Jindřichův Hradec. Zároveň v daném roce projekt vyústil do své závěrečné podoby, kdy
z jeho tříleté realizace byly reflektovány nabyté dovednosti, zkušenosti a poznatky pro tvorby metodických materiálů – bylo vytvořeno instruktážní metodické video pro preventisty (celkem 5 dílů), dva nové informační/osvětové materiály
a I. díl „Metodické příručky pro nácvik základních dílčích prvků strategie USB“ pro zaměstnance škol. V roce 2018 realizátoři projektu navázali spolupráci se zahraničními kolegy (policisty) ze Slovenska, Rakouska a Německa, čímž došlo k získání hodnotných praktických zkušeností z realizace obdobných preventivních akcí v zahraničí. V květnu 2018 se uskutečnilo první společné prověřovací cvičení složek IZS, zaměstnanců školy a skoro stovky figurantů na téma řešení mimořádné události ve škole. Do cvičení nebyla zapojena veřejnost ani média. Složky IZS prověřovali spojení, vzájemný přenos informací, příjezdové časy hlídek, velení na místě události a způsob jejího řešení. Zaměstnanci školy testovali funkčnost nastaveného školního systému varování, vzájemnou interní komunikace při mimořádné události a samostatnou práci zaměstnanců školy s figuranty žáků.

2019

V roce 2019 dospěl jihočeský projekt do své finální, ucelené a přenosné podoby. Na pokračování projektu Jihočeský kraj získal ke svým finančním prostředkům opět dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 533 440, - Kč.  Jednotlivé aktivity projektu byly ve školách zachovány a během roku 2019 se realizátoři projektu (policisté/záchranáři) především soustředili na vlastní práci s nově natočenými instruktážními videi (5 díly) k tématu „Ozbrojený útočník ve škole“ v délce 48 min, které využívali ve výuce jako interaktivní metodickou pomůcku. Celkem bylo v roce 2019 policisty a záchranáři realizováno v jihočeském kraji 24 seminářů pro zaměstnance 15ti škol. V listopadu 2019 byly výstupy projektu (výuková prezentace, instruktážní videa, metodika, leporelo apod) oficiálně představeny a zároveň i bezplatně nabídnuty kolegům z ostatních Krajských ředitelství policie ČR.

 

Modelová osa práce se školou v projektu

Modelová osa práce se školou (příklad)

 

Mapa proškolených pracovníků škol v jednotlivých okresech Jihočeského kraje

Mapa proškolených pracovníků v jednotlivých okresech JčK 2016-2020

 

 

Ke stažení: