Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I

Název projektu:                   Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I

Registrační číslo projektu:     CZ.1.4/3.1.00/05.00014

Operační program:               Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace:                  1. 8. 2008 - 31. 7. 2012

 

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to v rozsahu stanoveném ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjemci podpory budou vybráni po posouzení nabídek na zajištění poptávané kapacity a kvality vymezených sociálních služeb předkládaných v rámci výběrových řízení vyhlašovaných v letech 2008 – 2012 realizátorem projektu.


CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

V rámci projektu budou podpořeny následující typy služeb:

 • Podpora samostatného bydlení
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Intervenční centra
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terénní programy


V rámci projektu budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Děti, mládež a mladší dospělí
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
 • Oběti trestné činnosti
 • Oběti domácího násilí
 • Oběti komerčně zneužívané
 • Osoby pečující o osobu blízkou