Aktuality

REHAPROTEX 2017

Ve dnech 19. - 22. září 2017 proběhne na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX 2017, v rámci kterého bude představen široký sortiment rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek i nabídka pro aktivní seniory. Prezentovat se budou poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor a charitativní organizace s rozsáhlou nabídkou originálních výrobků svých klientů. Připraven bude pestrý program workshopů, přednášek či informací z oblasti prevence a ochrany zdraví. Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém informačním letáku.

Uveřejněno dne 17. 8. 2017


SPOLEK SLUNEČNICE JAKO JEDEN Z PARTNERŮ ZVE NA 10. ROČNÍK ECCE LIBRI

V sobotu 2. září 2017 vyjede v 8.55 hodin speciální literární vlak ECCE LIBRI z nádraží v Prachaticích. Této mezinárodní kulturní akce se mimo mnoha dalších partnerů účastní rovněž Spolek Slunečnice, který program cesty obohatí keramickou dílnou. Dále bude připraven hudební a literární program či tvůrčí dílny. Podrobné informace o programu akce a možnosti rezervace vstupenek jsou dostupné pod odkazem http://www.knih-pt.cz/ nebo v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 16. 8. 2017


SENIORSKÉ HRÁTKY 2017

Jihočeský kraj a města Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice zvou na roadshow Seniorské hrátky 2017. Program a jednotlivé termíny konání akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 14. 8. 2017


POZVÁNKA NA LETNÍ BENEFIČNÍ VEČER NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE

Chelčický domov sv. Linharta zve na III. ročník benefičního večera na zámku Kratochvíle, který se bude konat v pondělí 21. srpna 2017 od 18.00 hodin. Podrobný program benefičního večera na téma "Tak jde život..." je uveden v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 8. 2017


STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL PRACHATICKÉHO HOSPICE

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v Prachaticích nabízí možnost stát se členem Klubu přátel prachatického hospice. Členem může být jak jednotlivec, tak právnická osoba, a to na základě vyplnění přihlášky, kterou je nutné následně odeslat poštou či elektronicky na kontaktní adresu, či na základě vyplnění online přihlášky. Členem Klubu přátel se může stát každý, kdo chce systematicky podporovat činnost hospice a chce pomáhat potřebným. Z příspěvků pak bude moci prachatický hospic pořídit léky na léčbu bolesti onkologického pacienta až na 15 dní léčby, polohovatelné pacientské křeslo s antidekubitním potahem nebo elektrické polohovatelné lůžko. Více informací k členství v Klubu přátel prachatického hospice včetně potřebných kontaktních údajů je uvedeno pod následujícím odkazem: http://www.hospicpt.cz/prachatice/klub-pratel.

Uveřejněno dne 4. 8. 2017


KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Koncept smyslové aktivizace je vhodný pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí. Smyslová aktivizace osloví  smysly člověka, jež jsou klíčem k jeho schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Autorkou konceptu Smyslové aktivizace je rakouská diplomovaná pedagožka Lore Wehner. Koncept v české praxi zavedla a ověřila ředitelka Institutu Smyslové aktivizace a současně ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Ing. Bc. Hana Vojtová. Ta představila koncept Smyslové aktivizace na mezinárodní konceferenci v Ottawě CGNA2017. Cílem této přednášky bylo představit koncept těm, kteří se s ním doposud nesetkali. Rozhovor s Ing. Bc. Hanou Vojtovou o Smyslové aktivizaci si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Sociální služby. Více informací o tomto konceptu naleznete na stránkách Smyslové aktivizace.

Uveřejněno dne 4. 8. 2017


DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI 2. KOLA DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

Od 24. 7. 2017 byla poskytovatelům sociálních služeb zpřístupněna aplikace OKslužby - Poskytovatel k podávání žádostí ve 2. kole dotačního řízení. Nově byly také uveřejněny přílohy vztahující se k této žádosti - Čestná prohlášení a Specifická příloha k žádosti. Současně také došlo ke změně vyplnění žádosti.  Všechny informace a dokumenty naleznete v sekci Dotační řízení 2017 nebo na stránkách Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 26. 7. 2017


HRAVÉ LÉTO V GALERII

Organizace Otevřená OKNA, z.ú. zve na výstavu výrobků chráněných a sociálně terapeutických dílen v přízemí Obchodně-medicínského centra sv. Floriana v Růžové ulici 41 v Jindřichově Hradci. Výstava potrvá od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 20. 7. 2017

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018

Do 31. 7. 2017 je možné podávat žádosti o změnu jednotek u sociálních služeb, které jsou zařazeny do sítě Jihočeského kraje. Podmínky a způsob podání žádosti jsou uvedeny v Pravidlech pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. V sekci Plánování sociálních služeb - Dokumenty ke stažení naleznete všechny potřebné formuláře.

Uveřejněno dne 19. 7. 2017

 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí budou v letošním roce vyhlašovat již 9. ročník týdne sociálních služeb v ČR. Týden sociálních služeb se koná od 2. do 8. října 2017. Veškeré informace jsou k nalezení na webových stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. 

Uveřejněno dne 12. 7. 2017


NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela přinesla dlouho očekávané zvýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, po kterém nejen Jihočeský kraj dlouho volal. V souvislosti s tímto zvýšením platů byla MPSV ČR i vládou vydávána prohlášení, že každý pracovník v sociálních službách dostane o 23 % navýšen plat nebo mzdu. Na navýšení platů a mezd bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 1,62 mld. Kč, které byly rozděleny dotační komisí MPSV mezi jednotlivé kraje. Přestože se NV č. 564/2006 Sb. týká pouze platové sféry, Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením dne 22. 6. 2017 možnost požádat o tyto prostředky i poskytovatelům sociálních služeb, kteří odměňují mzdou.

Dle předběžných informací MPSV byla Jihočeskému kraji přidělena částka navýšení necelých 77 mil. Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace na navýšení platů a mezd prozatím Jihočeský kraj neobdržel. Odbor sociálních věcí zpracoval analýzu rozdělení této částky na základě jemu známých statistických dat o úvazcích, kterými disponuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pokud by skutečně mělo dojít k navýšení všech platů a průměrných mezd o 23 %, a pokud zohledníme odvody na sociální a zdravotní pojištění, pak by celková potřebná částka pro pracovníky v sociálních službách měla činit 98 mil. Kč na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. V souvislosti s výše uvedeným nařízením vlády však došlo i k navýšení platů některých ostatních zaměstnanců, a to o 9,4 %, což činí dalších 17 mil. Kč do konce roku 2017. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že skutečná potřeba dotace od MPSV ČR pro Jihočeský kraj činí 115 mil. Kč, a to bez započtení služeb zařazených v Operačním programu Zaměstnanost (projekt s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“). U těchto sociálních služeb by bylo potřeba na navýšení dalších 6 mil. Kč.  

Jihočeský kraj, stejně jako některé jiné kraje, bude ve dnech 24. 7. – 11. 8. 2017 otevírat aplikaci „OKslužby – poskytovatel“ pro podání žádostí poskytovatelů sociálních služeb do 2. kola dotačního řízení na rok 2017. Technické podmínky aplikace jsou v gesci MPSV ČR a Jihočeský kraj se snaží získat potřebné informace. V tomto druhém kole bude možné požádat o dofinancování avizovaného navýšení platů a mezd. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Metodika) pro poskytnutí tohoto navýšení připouští požádat o navýšení jen na „hrubou mzdu“, tedy na skutečné navýšení, které zaměstnanci v sociálních službách obdrží. Není možné žádat o úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, a to z důvodu, aby se maximální množství prostředků z přidělené dotace dostalo přímo k pracovníkům v přímé péči. Toto je hlavním cílem Jihočeského kraje, který si uvědomuje dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s nízkým finančním ohodnocením těchto profesí. Pokud by Metodika dovolovala čerpání dotace i na úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, pak reálné zvýšení mezd by činilo s ohledem na přidělené prostředky pro Jihočeský kraj pouze cca 5-8 %.

Poskytovatelé sociálních služeb v pozici zaměstnavatele se logicky dotazují, z jakých zdrojů mají hradit tyto náklady. V prvé řadě je nutné zmínit skutečnost, že dotace MPSV negarantuje 100 % pokrytí nákladů sociální služby, což je každoročně avizováno prostřednictvím Metodiky. Dále je v Metodice uvedeno, že financování sociálních služeb je posuzováno jako vícezdrojové, kdy z jiných zdrojů je možné chybějící prostředky na odvody financovat.

Jihočeský kraj si je také vědom toho, že mnoho poskytovatelů nebude moci navýšit mzdy o avizovaných 23 %.  Je ovšem nutné si uvědomit, že výše mzdy je smluvní a povinnost upravit platy podle nařízení vlády mají jen příspěvkové organizace kraje a obcí a obce samotné.

Přesto bylo Jihočeským krajem rozhodnuto, že ve druhém, mimořádném kole dotačního řízení, budou moci žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, a to i poskytovatelé těch sociálních služeb, které jsou financovány z evropského projektu Jihočeského kraje. Potřebné informace jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje.

Uveřejněno dne 10. 7. 2017


VÝSTAVA "MŮJ BAREVNÝ SVĚT"

V období od 3. 7. 2017 do 2. 9. 2017 bude pro veřejnost otevřena výstava výtvarných a keramických prací uživatelů sociálně terapeutické dílny spolku Slunečníce. Výstava se koná v prostorách knihovny Prachatice, Husova 71.

Uveřejněno dne 10. 7. 2017


AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018

Dne 22. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 235/2017/ZK-7 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (dále jen akční plán). Na zpracování dokumentu se podíleli členové Krajské koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci obecních úřadů, zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány, i zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2018. Tato příloha byla aktualizována na základě žádostí o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, či na základě jiných objektivních skutečností (např. ukončení poskytování sociální služby) schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2017/ZK-7. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu 17. - 28. 5. 2017 akční plán zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje a rovněž na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování.

Uvedené dokumenty jsou k dispozici zde.

Uveřejněno dne 27. 6. 2017


HORIZONT, Z. Ú. ZVE NA VÝSTAVU "SLUNCE SVÍTÍ VŠEM"

Horizont, z. ú. zve na výstavu výtvarných prací spoluobčanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami s názvem "Slunce svítí všem". Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. července 2017 v 16.00 hodin v Infocentru Galerie Kaplanka v Protivíně. Výstava bude probíhat od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017 vždy od pondělí do neděle v čase 9.00 - 17.00 hodin. Infomace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 21. 6. 2017


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA POŘÁDÁ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. zve na Svatojánské slavnosti, které se uskuteční v pátek 23. června 2017 v přírodní zahradě Chelčického domova. Dopolední program je určen pro MŠ a uživatele domova, od 15.00 hodin bude probíhat program pro veřejnost. Bližší informace včetně programu jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


HASTRMANI ZAHRAJÍ PRO NEVIDOMÉ DĚTI

V sobotu 24. června 2017 od 14.00 hodin se bude konat ve Stájích Štětice zábavné odpoledne, během kterého zahraje country kapela Hastrmani a chybět nebudou ani zábavné atrakce pro děti. Výtěžek ze zakoupeného vstupného bude věnován Středisku rané péče v Českých Budějovicích, které poskytuje podporu a pomoc dětem se zrakovým či kombinovaným postižením. Vstupenky na akci jsou slosovatelné, je možné vyhrát některou ze zajímavých cen. Více informací lze nalézt v pozvánce.

Uveřejněno dne 15. 6. 2017


BENÁTSKÝ PLES NOCI SVATOJÁNSKÉ

Cheiron T, o.p.s. u příležitosti svých 20. narozenin srdečně zve na Benátský ples, který se koná v pátek 23. 6. 2017 od 19:00 hodin v táborské Střelnici. Benátský ples moderuje Anna Polívková a k tanci a poslechu zahraje Swing Band Tábor. Vstupenky lze zakoupit online, případně přímo na místě. Bližší informace ke kulturnímu programu jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 12. 6. 2017


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPOLKU SLUNEČNICE

Spolek Slunečnice zve na den otevřených dveří, který se uskuteční dne 20. června 2017 od 8.00 do 16.00 hodin v ulici 1. máje 74 ve Vimperku. Součástí akce bude prezentace služeb a aktivit včetně výrobků z dílen, dále prohlídka edukačních činností a nových prostor. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.

Uveřejněno dne 8. 6. 2017


KONÍČEK O.P.S. NABÍZÍ POMOC PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Koníček o.p.s., nestátní nezisková organizace poskytující své služby na území Jihočeského kraje, nabízí za podpory Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost osobám zdravotně znevýhodněným pomoc při hledání zaměstnání. Více informací včetně kontaktních údajů lze nalézt v přiloženém letáku.

Uveřejněno dne 6. 6. 2017


ARPIĎÁCKÁ POHODIČKA

Centrum Arpida srdečně zve na hudební a zábavné odpoledne s názvem "Arpiďácká pohodička", které se bude konat dne 11. 6. 2017 od 14:00 hodin u koní za Arpidou (U Hvízdala 9, České Budějovice). Pod širým nebem zahraje několik hudebních skupin, o přestávkách budou moci děti vidět divadelní představení, projet se na koni, využít dětské hřiště či si opéct buřty nebo zakoupit připravené občerstvení. Na akci se lze předem registrovat, registrovaní účastníci budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Vstupné na akci je dobrovolné a bude použito na nákup externího defibrilátoru.

Bližší informace včetně pozvánky a programu jsou k nalezení na webových stránkách Arpidy.

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2018-2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Realizační tým
pro tvorbu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji na období 2018-2021 (KPVP) předkládá návrh tohoto dokumentu k veřejnému připomínkování. Veřejné připomínkování probíhá od 30. 5. 2017 do 9. 6. 2017. Návrh dokumentu KPVK a informace o postupu při veřejném připomínkování jsou k dispozici na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Uveřejněno dne 5. 6. 2017


VÍTÁNÍ LÉTA S NAZARETEM

V sobotu 17. června 2017 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne v zahradě Borovanského kláštera Vítání léta s Nazaretem. Součástí této akce bude mimo jiné Den otevřených dvěří Nazaretu, v rámci doprovodného programu budete moci shlédnout divadelní i taneční vystoupení, připraveny budou tvořivé dílny. Celé odpoledne bude zakončeno benefičním koncertem pro Nazaret, který začne v 18:00 hodin. Vystoupí folková kapela Lakomá Barka. Vstupenky na tento koncert lze koupit v infocentrech nebo přes portál CB system. Výtěžek koncertu bude využit na pořízení nového vozu pro klienty organizace Nazaret.

Více informací včetně časového programu naleznete na webových stránkách Nazaretu.

Uveřejněno dne 1. 6. 2017


PUSŤ KAČKU 2017

Již pátý ročník charitativního závodu "Pusť kačku" odstartuje 11. 6. 2017 v 15.00 hodin ve vodáckém kanálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Cílem závodu je zapojit všechny lidi ochotné pomoci dětem s postižením a autismem a jejich rodinám v jižních Čechách prostřednictvím dvou neziskových organizací I MY, o.p.s. a APLA Jižní Čechy z.ú., které jsou zároveň pořadateli akce. Kdokoliv si může on-line či na prodejních místech zakoupit za 50 Kč startovní číslo žluté kačky. Všechny kachničky budou vysypány naráz do vody a prvních 30 čísel vyhraje majitelům zajímavé ceny. Na místě akce bude připraven zdarma doprovodný program: lezecká stěna, dětská bubenická show, divadlo, skákací hrad, kreativní dílny, interaktivní hry a další.

Bližší informace k registraci a programu jsou k dispozici na webových stránkách www.pustkacku.cz.

Uveřejněno dne 29. 5. 2017


I. MONITORING PLNĚNÍ VÝŠÍ VYROVNÁVACÍCH PLATEB V ROCE 2017

V souladu s čl. 5.4 dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření) je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem "Přehled získaných finančních podpor", na základě kterého bude proveden první monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 30. 6. 2017.

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář bude zaslán e-mailem na adresu majerova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 7. 2017. K formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST - VÝZVA Č. 03_17_071 - POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 1A

Upozorňujeme, že žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Investiční priorita 2.2, Specifický cíl 1), výzvy č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (relevantní pro projekty s vyrovnávací platbou pro žadatele či partnera s finančním příspěvkem), musí doložit povinnou přílohu č. 1a s názvem "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu" ke každé sociální službě uvedené v projektu, v rámci které jsou náklady v projektu financovány formou vyrovnávací platby. Formulář povinné přílohy je ke stažení na https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz.

Krajský úřad Jihočeského kraje žádá všechny zpracovatele žádostí o podporu, u kterých je povinnou přílohou "Vyjádření objednatele sociální služby k projektu", aby předložili KÚ vyplněnou první část formuláře povinné přílohy č. 1a s minimálním obsahem:
1. název projektu,
2. název žadatele/partnera,
3. druh sociální služby dle zákona o sociálních službách,
4. identifikátor služby,
5. stručný popis obsahu projektu - klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy (indikátory), odhadované celkové náklady projektu, zdůvodnění potřebnosti realizace aktivit projektu (dle provedeného šetření - dotazníky, analýzy atd.),
6. předpokládané období realizace projektu.

Formulář povinné přílohy s vyplněnou první částí je nutné zaslat elektronicky na adresu Mgr. Moniky Hanzelyové, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz. Formulář bude doplněn o stanovisko Jihočeského kraje (komentář objednatele) a s podpisem odpovědné osoby bude zaslán datovou schránkou nebo poštou na uvedenou doručovací adresu žadatele. Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření žádáme, aby byla tato povinná příloha č. 1a zaslána k vyplnění nejpozději do čtvrtka 20. 7. 2017. Po tomto termínu nebudou z časových důvodů formuláře zpracovány do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, tj. do 31. 7. 2017.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814.

Uveřejněno dne 26. 5. 2017


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE "HAPTICKÉ MODELY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Biskupství českobudějovické, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra výtvarné výchovy a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích srdečně zvou na slavnostní otevření expozice "Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením" dne 25. 5. 2017 od 15:00 hodin v Klášterním kostele Obětování P. Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. První stálá expozice haptických modelů v Jihočeském kraji chce zdravotně postiženým a osobám upoutaným na invalidní vozík zpřístupnit umění prostřednictvím předmětů určených pro vnímání hmatem. Součástí 3D modelů jsou popisky děl v Braillově písmu pro nevidomé. Expozici otevřou českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a děkan Pedagogické fakulty JU Michal Vančura. Expozice bude trvale přístupná denně od 10:00 do 18:00 hodin a její zhlédnutí je zdarma.

Uveřejněno dne 23. 5. 2017


4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ve čtvrtek 8. 6. 2017
 se bude konat již 4. ročník Sportovních her seniorů Jihočeského kraje, které pořádá Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi. Akce proběhne v areálu Sportovního klubu policie na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích od 9:00 hodin. Sportovní disciplíny pro soutěžící družstva i jednotlivce jsou doplněny bohatým doprovodným programem. Senioři budou mít možnost soutěžit v celé řadě připravených disciplín. Hlavním cílem organizování sportovních her je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu. Program sportovních her je navíc doplněn o zdravotní osvětu, prevenci rizikového chování směrem k seniorům a doprovodný kulturní program. Vstup pro účastníky i diváky je zdarma.

Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ "SENIOR FOTO"

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje pod záštitou Jihočeského kraje pořádá fotografickou soutěž Senior foto na téma "Život seniorů". Jedná se o sběr fotografií v 6 kategoriích: sportovní aktivity seniorů, společenské a kulturní aktivity seniorů, pracovní činnosti seniorů, příroda a krásy vlasti, cestování a rekreace a kategorie s názvem jak nás vidí junioři. Cílem soutěže je podpora pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, snaha upozornit na důležitost diskuze a rozpravy společnosti o seniorech, jejich aktivitách a činnostech a snaha podporovat koncept mezigeneračního soužití a spolupráce. Soutěž bude probíhat do 15. 8. 2017. Z vyhodnocených snímků bude uspořádána výstava v budově Jihočeské vědecké knihovny a oficiální vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v rámci Mezinárodního dne seniorů v polovině října 2017.

Bližší informace jsou k nalezení v pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


POZVÁNKA NA "SLAVNOSTI LETNICE"

Oblastní charita Písek zve na akci s názvem "Slavnosti Letnice", která se uskuteční dne 3. 6. 2017 od 14:00 do 20:00 hodin v Písku v Palackého sadech. Vstupné je dobrovolné, případný výtěžek bude použit na vytvoření bezbariérových prostor pro domácí péči. Bližší informace k programu akce jsou k nalezení v přiložené pozvánce.

Uveřejněno dne 19. 5. 2017


STRATEGICKÝ DOKUMENT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - veřejné připomínkování

V těchto dnech je nyní veřejnosti k dispozici k připomínkování připravovaný dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 (AP SPRSS JčK). Dokument je zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/1225/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_jihoceskeho_kraje.htm (sekce Krajský úřad, Odbor sociálních věcí, záložka Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) a na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Aktuality: http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Veřejné připomínkování bude probíhat od 17. 5. do 28. 5. 2017.

Akční plán SPRSS v JčK pro rok 2018_verze k připomínkám
Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018

 
SPOLEK AUTISTÉ JIHU ZVOU NA "MODRÝ BĚH"

Spolek Autisté jihu srdečně zvou na V. ročník Modrého běhu, který je součástí celosvětové kampaně "Light it up blue" na podporu lidí s autismem. Akce se uskuteční v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 hodin v parku Stromovka v Českých Budějovicích, startovné činí 60 Kč a bude použito na rozvoj komunitního centra spolku Autisté jihu.

Více informací naleznete na stránkách spolku Autisté jihu.


POZVÁNKA NA "MEZINÁRODNÍ DEN RODINY"

Městská charita České Budějovice, SASANKA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi srdečně zve na "Mezinárodní den rodiny", který se uskuteční ve středu 17. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin v zahradě NZDM Srdíčko Jiloro, Okružní 621/1a, České Budějovice. Připraveno bude zábavné odpoledne pro celou rodinu s bohatým programem.


20. VÝROČNÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY

Farní charita Veselíčko srdečně zve na oslavu 20. výročí otevření Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Oslava bude zahájena dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin mší svatou a program bude dále pokračovat od 11:00 hodin například možností prohlídky Domova sv. Alžběty a připraveny budou i další zajímavé aktivity.

Více informací naleznete na webových stránkách Farní charity Veselíčko.

 

SOUTĚŽ "OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ A K SENIORŮM"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, nové příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR a s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlásila nový ročník soutěže Obec přátelská rodině 2017. Cílem soutěže je motivace obcí k rozvoji prorodinných aktivit.

V letošním roce byl současně vyhlášen i první ročník souteže Obec přátelská seniorům 2017, jejímž cílem je motivace obcí k rozvoji aktivit a činností na podporu seniorů na místní úrovni.

Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 18. 5. 2017 na příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě dotazů je možné kontaktovat buď vyhlašovatele soutěže prostřednictvím emailu: soutez@mpsv.cz nebo referenta pro seniorskou a rodinnou politiku Jihočeského kraje Mgr. Michaelu Mottlovou, tel.: 386 720 635, email: mottlova@kraj-jihocesky.cz.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V "KAVÁRNĚ EMAUSY"

Centrum sociálních služeb Emausy srdečně zve ve středu 10. května 2017 od 17.30 hodin do "Kavárny Emausy". Hostem bude jeden z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů pan Jiří Hájíček. Jeho romány Selský baroko a Rybí krev byly oceněny knižní cenou Magnesií Litera.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo na e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Centrum sociálních služeb Emausy zve na den otevřených dveří dne 9. května 2017 v době mezi 8.30 a 11.30 nebo 13.30 a 15.00 hodinou na adrese Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.

V případě zájmu svou účast potvrďte na telefonním čísle 778 482 408 nebo e-mailu: vobrova@cssemausy.cz.


CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S. ZVE NA VERNISÁŽ "VODA MÁ..."

Uživatele sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta si připravili pro letošní Vodňanské rybářské dny výstavu svých obrazů na téma "Voda má...". Chelčický domov sv. Linharta srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy dne 18. 5. 2017 od 16.00 hodin, která se uskuteční ve výukovém pavilonu MEVPIS Vodňany, a kterou zahájí děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. Výstava potrvá do 27. 5. 2017. Bližší informace včetně pozvánky jsou k nalezení na webových stránkách Chelčického domova sv. Linharta.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRACOVIŠTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

S ohledem na státní svátek, který připadá na pondělí 1. 5. 2017, se den otevřených dveří na pracoviště náhradní rodinné péče v měsíci květnu nebude konat. Zájemci si mohou domluvit konzultaci na jiný den, a to na telefonních číslech 386 720 642, 386 720 751 a 386 720 643 či e-mailech dobiasova@kraj-jihocesky.cz, kavanova@kraj-jihocesky.cz a velkova@kraj-jihocesky.cz. Den otevřených dveří v měsíci červnu, který připadá na 5. 6. 2017, se bude konat v obvyklou dobu na obvyklém místě, tj. od 16.00 do 19.00 hodin na pracovišti náhradní rodinné péče na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice. Všichni zájemci o informace z oblasti náhradní rodinné péče jsou vítáni.

Pravidelné dny otevřených dveří se konají vždy každé první pondělí v měsíci od 16.00 do 19.00 hodin a nabízí možnost navázání nových kontaktů, účast na besedách zaměřených na výměnu zkušeností, možnost individuálních konzultací sociálně právních otázek a možnost psychologicko-poradenských konzultací pro všechny, kterých se náhradní rodinná péče již týká, dále pak co největší informační servis pro ty, kteří se o toto téma zatím jen zajímají, s cílem napomoci vytvořit si co nejrealističtější představy. V programu bývá rovněž prostor pro zajímavé přednášky či semináře.

Problematiku náhradní rodinné péče je možné po předchozí domluvě konzultovat samozřejmě i mimo dny otevřených dveří.