Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o registraci

Proč registrujeme sociální služby?

Povinnost vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (účinnost od 1. 1. 2007). Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění - rozhodnutí o registraci (§ 78, odst. 1). 

O registraci poskytovatele sociálních služeb rozhoduje (od 1. 1. 2007) místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem sídla právnické osoby nebo místem trvalého či hlášeného pobytu fyzické osoby.

Současně existuje Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.

Podmínky registrace jsou upraveny § 79 zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Žádost o registraci sociální služby - co doložit?

K žádosti o registraci se přikládají tiskopisy, které jsou zveřejněné na webových stránkách MPSV. Jedná se o interaktivní online formuláře, které můžete vyplnit přímo na stránkách MPSV nebo pomocí formulářů umístěných na webu Jihočeksého kraje v sekci "Potřebuji si vyřídit". 

  1. formulář Žádost o registraci (online formulář na www.mpsv.cz) nebo totožný formulář na Portálu občana 
  2. formulář Údaje o registrované sociální službě (online formulář na www.mpsv.cz) nebo totožný formulář na Portálu občana

Spolu s formuláři uvedenými výše je nutné doložit následující přílohy.

Přílohy k Žádosti o registraci:

Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů

Pokud je žadatelem právnická osoba: doloží úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace.

Provozní řád

Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (rozhodnutí předloží poskytovatel sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu

Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o pronájmu, výpůjčka, výpis z katastru nemovitostí, ...)

Daňové nedoplatky

Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky, vydá Finanční úřad.


Nedoplatek na pojistném a penále

Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - vydá Okresní správa sociálního zabezpečení.


Nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění

Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění - od všech zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny (7 pojišťoven), viz dokumenty ke stažení.


Čestné prohlášení - konkurz na majetek, insolvenční řízení

Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podepisuje statutární zástupce poskytovatele.


Pojistná smlouva

Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (§ 80) - smlouvu nutno uzavřít před poskytováním sociální služby.


Materiální a technické podmínky sociální služby

Zajištění materiálních a technických podmínek pro zajištění sociální služby - popisuje se v Popisu realizace služby (viz dokumenty ke stažení), ověřuje se místním šetřením provedeným registrujícím orgánem.

Přílohy k Údajům o registrované sociální službě:

K údajům o registrované sociální službě se dokládají ještě následující přílohy. 
POZOR! Dokládá se pro každou sociální službu zvlášť!

Plán finančního zajištění

Popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.
Dokládá se v písemné podobě i ve formátu PDF

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytování sociálních služeb, a to včetně popisu materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby. Doporučuje se, aby popis byl stručný a dostatečně popisoval zamýšlený způsob realizace poskytování sociální služby, tj. především kde, komu, co a jak je poskytováno - § 79, odst. 5, písm. d) bod 4.
* lze využít nabízený vzor popisu realizace umístěný na Portálu občana, resp. na Potřebuji si vyřídit.
Formulář se dokládá v písemné podobě i ve formátu PDF.

Popis personálního zajištění sociální služby

organizační struktura poskytovatele - pracovní zařazení a úvazky - elektronická verze v PDF
jmenný seznam zaměstnanců s vyznačením jednotlivých pracovních pozic a úvazků - do listinné podoby spisu
doklady o odborné způsobilosti všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (okruh pracovníků vymezený v § 115 zákona o soc. službách), tj. nejvyšší dosažené vzdělání, případně akreditovaný kvalifikační kurz u pracovníka v sociálních službách - úředně ověřené
*lze využít nabízenou přílohu popis personálního zajištění - viz dokumenty ke stažení
Dokládá se v písemné podobě i ve formátu PDF

Odborná způsobilost pracovníků - poznámka

V případě, že pracovníci vykonávají svou pracovní činnost ve více sociálních službách jednoho poskytovatele, dodávají doklady o odborné způsobilosti pouze jednou.

Více míst poskytování / více kontaktních údajů

V případě, že je sociální služba poskytována na více místech nebo existuje více kontaktních údajů sociální služby, je dalším tiskopisem dokládaným k registraci formulář Údaje o místech poskytování sociálních služeb (viz Dokumenty ke stažení nebo online formulář na www.mpsv.cz).

Organizační složky ÚSC

V případě, že má územně samosprávný celek zřízeno více organizačních složek vyplní formulář Údaje o organizačních složkách územního samosprávného celku (viz Dokumenty ke stažení - formuláře k oblasti registru poskytovatelů) nebo online formulář na www.mpsv.cz.

Kam podat žádost o registraci sociální služby?

O registraci poskytovatele sociálních služeb rozhoduje (od 1. 1. 2007) místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem sídla právnické osoby nebo místem trvalého či hlášeného pobytu fyzické osoby.

Pro Jihočeský kraj se jedná o:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76   České Budějovice

ID DS: kdib3rr

 

 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalého okresu České Budějovice

Mgr. Lucie Anderlová
anderloval@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 619

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Strakonice, Prachatice,
Tábor

Mgr. Alena Janů
janu@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 620

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Písek

Bc. Sylva Zdeňková
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 621

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624