1. kolo dotačního řízení 2017

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 23. 06. 2016 usnesením č. 234/2016/ZK-24 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 27. 6. 2016 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 je od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2016, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.

Součástí žádosti o dotaci budou rovněž specifické přílohy, které budou žadatelé vkládat do aplikace k žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2017 a jsou zveřejněny níže.

Specifické přílohy k žádosti (.zip)
Metodika JčK pro rok 2017 vč. příloh (.zip)

 

Výsledky dotačního řízení 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 16. 02. 2017 usnesením č. 23/2017/ZK-3 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017. 

Výsledky dotačního řízení naleznete zde.

Zároveň informujeme, že smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavírány s příjemci dotace, jsou již připraveny k podpisu tak, aby mohlo dojít co nejrychleji k distribuci finančních prostředků na účty poskytovatelům sociálních služeb.

 

Navýšení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb

Dne 21. 9. 2017 schválilo na svém jednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozdělení finančních prostředků určených na dofinancování sociálních služeb v rámci 1. kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017.
Výsledky jsou zveřejněny zde.