Akční plány Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (SPRSS JčK) reflektuje záměr zajistit základní dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, zohledňuje priority Evropské unie v sociální oblasti i deklaraci záměrů v oblasti sociální politiky státu. K naplňování priorit a cílů tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zpracování a zohlednění dílčích změn po dobu platnosti SPRSS JčK. 

2024

PODNĚTY K AKČNÍMU PLÁNU SPRSS JčK 2024 - ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil zpracování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2024 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. Při tvorbě tohoto dokumentu budou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu a dalších zdrojů.

Podněty k AP SPRSS JčK a k nastavení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2024 mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz v termínu do 6. března 2023. Došlé podněty budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině.

Ke stažení:

 

2023

ZMĚNA Č. 1 AKČNÍHO PLÁNU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

Změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 13. 10. 2022 usnesením č. 309/2022/ZK-21.

Ke stažení: Akční plán SPRSS JčK 2023 - změna č. 1

 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 190/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 schválilo Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023.

Ke stažení:

 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DOKUMENTU AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2023 

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024.

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 13. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Ke stažení: 

 

2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 161/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 schválilo dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021. Při zpracování tohoto dokumentu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, a také ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2021finální verze (.pdf). 

 

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, byl Akční plán SPRSS JčK pro rok 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 23. 4. 2020 do 11. 5. 2020.

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu SPRSS JčK pro rok 2021 (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2021 - veřejné připomínkování (.pdf)

Formulář k veřejnému připomínkování (.doc)

 

2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 27. června 2019 usnesením č. 219/2019/ZK-22 schválilo Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020. Při zpracování tohoto dokumentu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, a také ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. Další úpravy kapacit v síti sociálních služeb vyplynuly na základě vyhodnocení žádostí poskytovatelů podaných v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019, Opatření č. 3: Podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020 - finální verze (.pdf)

 

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, byl Akční plán SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2020 předložen k veřejnému připomínkování v období od 25. 2. 2019 do 10. 3. 2019.

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu SPRSS pro rok 2020 (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020 - veřejné připomínkování (.pdf)

Formulář k veřejnému připomínkování (.doc)

 

Jednotlivé Akční plány z předchozích let jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.