Akční plány Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS JčK) reflektuje záměr zajistit základní dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, zohledňuje priority Evropské unie v sociální oblasti i deklaraci záměrů v oblasti sociální politiky státu. K naplňování priorit a cílů tohoto strategiského dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zpracování a zohlednění dílčích změn po dobu plastnosti SPRSS JčK.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 27. června 2019 usnesením č.219/2019/ZK-22 schválilo Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020. Při zpracování tohoto dokumentu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, a také ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. Další úpravy kapacit v síti sociálních služeb vyplynuly na základě vyhodnocení žádostí poskytovatelů podaných v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019, Opatření č. 3: Podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020 - finální verze (.pdf)

 

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálncíh službách ve znění pozdějších předpisů, byl Akční plán SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2020 předložen k veřejnému připomínkování v období od 25. 2. 2019 do 10. 3. 2019.

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu SPRSS pro rok 2020 (.pdf)

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2020 - veřejné připomínkování (.pdf)

Formulář k veřejnému připomínkování (.doc).

 

Jednotlivé Akční plány z předchozích let jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.