Dotační řízení 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 24. 6. 2021 schválilo usnesením č. 206/2021/ZK-8 Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, včetně jejích příloh.

Dle části IX, bude 2 této Metodiky a části IX, bodu 1 Smlouvy o poskytnutí dotace bude NOVĚ příjemce dotace povinen vést evidenci pracovní doby u všech pracovníků v přímé péči, a to odděleně za každou jednotlivou sociální službu (za každý identifikátor). Účelem zavedení této povinnosti je zejména ověření zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu vydaného Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro období 2022-2024.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecně hospodářského zájmu konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 je stanoven od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021, žádost musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace (OKslužby - poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Metodika pro poskytování účelové dotace 2022 (.pdf) 
Přílohy Metodiky pro poskytování účelové dotace (.zip)
Specifické přílohy k žádosti (.zip)