Metodika pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 06. 2018 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 (dále jen "Metodika"), včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

S ohledem na schválení metodického pokynu "Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje" (MP/97/KHEJ) byla doplněna Metodika a také byla aktualizována její příloha č. 2 Vzor smlouvy. Aktualizace obou dokumentů bylo schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Dle Metodického pokynu MP/97/KHEJ je každý příjemce dotace povinen dodržovat povinnou publicitu a to podle výše obdržené dotace z rozpočtu Jihočeského kraje:

  • u dotací do 1 mil. Kč je příjemce povinen umístit logo Jihočeského kraje na své webové stránky s textem, že sociální služba je podpořena z rozpočtu  Jihočeského kraje,
  • u dotací nad 1 mil. Kč je příjemce povinen zajsitit publicitu nejméně dvěma způsoby ze seznamu, který je součástí Metodického pokynu MP/97/KHEJ (například webové stránky příjemce + tisková zpráva, atd.)

Upozorňujeme příjemce, aby se s výše uvedeným Metodickým pokynem seznámili a postupovali podle něj, neboť za porušení povinností nedodržení povinné publicity lze stanovit odvod až do výše 5% poskytnuté dotace.


V případě nejasností či upřesnění se mohou příjemci dotace obracet na oddělení marketingu a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje na kontaktní osoby:
Mgr. Jiří Gruntorád - gruntorad@kraj-jihocesky.cz, tel.: +420 386 720 495
Bc. Lenka Papežová - papezova@kraj-jihocesky.cz, tel.: +420 386 720 467
Ing. Markéta Chromá - chroma@kraj-jihocesky.cz, tel.: +420 386 720 374

 

Metodika JčK pro rok 2019 - aktualizovaná verze

Příloha č. 2 - Vzor smlouvy - aktualizovaná verze

Metodika JčK pro rok 2019 vč. příloh