Správní obvod ORP Strakonice

Rozvoj sociálních služeb pro území ORP Strakonice je formou komunitního plánování řešen již od roku 2011, kdy byl místní akční skupinou MAS Šumavsko (dříve CHANCE IN NATURE - LAG) zpracován historicky první strategický dokument pro tuto oblast, a to na roky 2012 - 2014. ,

Druhý v pořadí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na období 2020–2022, na kterém se podíleli občané, uživatelé sociálních služeb, odborníci a instituce s místní působností, je založen na dialogu, vyjednávání a je výsledkem úsilí několika pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování. 

Společným cílem je, aby sociální služby byly dostupné, kvalitní, efektivní a aby dobře reflektovaly skutečné potřeby uživatelů a aby plán přispěl k větší stabilitě poskytovatelů sociálních služeb na další tři roky. 

Dokument na základě podrobné analýzy mapuje potřeby občanů v sociální oblasti, tyto potřeby reflektuje, stanovuje priority, opatření a oblasti, do kterých budou v rámci možností směrovány finanční prostředky. 

Bylo zahájeno pokračování procesu plánování projektem "Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526, financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Cílem projektu je tvorba nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, akčního plánu na rok 2019, monitoring plnění akčního plánu z roku 2018. Budou probíhat diskusní kulaté stoly a bude vytvořen katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

Bližší informace sledujte na stránkách www.sossumavsko.cz či na stránkách partnera http://www.strakonice.eu/kpss.

 

Kontakt: Hanka Lukešová, SOS Šumavsko, z. ú.

Adresa: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Telefon: 730 870 046

E-mail: lukesova@sossumavsko.cz

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020–2022

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice na rok 2017