Správní obvod ORP Třeboň

Město Třeboň zahájilo proces plánování sociálních služeb v roce 2004. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou vznikl Komunitní plán sociálních služeb pro město Třeboň na období let 2005 – 2006. Následně tento plánovací proces ustrnul a byl obnoven až v červnu 2010, kdy Jihočeská rozvojová, o.p.s. ve spolupráci s městem Třeboň a CpKP jižní Čechy zahájila realizaci projektu "Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň", jenž byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přibližně rok a půl pak trvala příprava nového Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň na období 2015 – 2018. Proces tak navázal na dokument vytvořený pro roky 2011 až 2014.

Pokračování procesu komunitního plánování s cílem zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb bylo umožněno díky finanční podpoře z OPZ v rámci projektu "Plánování rozvoje sociálích služeb v ORP Třeboň 2019–2021", reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589.

 

Kontakt: Bc. Radka Kaiseršatová, Referent SPOD, pověřena vedením odboru

Adresa: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Telefon: 384 342 106, 722 113 123
E-mail: radka.kaisersatova
@mesto-trebon.cz

www: http://www.mesto-trebon.cz/

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021

Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Třeboň na období 2015 – 2018