Přejít k hlavnímu obsahu

Stanoviska k investičním záměrům

Co jsou stanoviska k investičním záměrům? 

Stanovisko Jihočeského kraje k investičnímu záměru je vyjádření kraje k plánovanému investičnímu záměru v oblasti sociálních služeb.

Kdy potřebujete stanovisko kraje?

Stanovisko kraje budete potřebovat, pokud:

 • plánujete investici v oblasti sociálních služeb a zároveň
 • plánujete financovat váš záměr z dotace, kde bude jednou z povinných příloh žádosti o dotaci "stanovisko kraje k investičnímu záměru". Vyžadují ho např. výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu, programů Ministerstva práce a sociálních věcí a jiných programů.

Proč potřebujete stanovisko kraje?

Protože kraj je ze zákona (zákon o sociálních službách) zodpovědný za dostupnost sociálních služeb na svém území, v této souvislosti zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož součástí je i síť sociálních služeb.  

Jak získat stanovisko?

Požádejte krajský úřad o vydání stanoviska kraje.

Formulář žádosti není stanoven, má volnou formu. Žádost by měla obsahovat informace o vašem investičním záměru, aby bylo možné záměr individuálně posoudit. Minimální náležitosti žádosti naleznete v textu níže.

Minimální náležitosti žádosti

 • operační program – číslo a název výzvy;
 • název projektu;
 • název žadatele/partnera, včetně adresy a IČO;
 • adresa místa realizace projektu;
 • druh sociální služby dle zákona o sociálních službách;
 • identifikátor služby;
 • stručný popis obsahu projektu – klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy (indikátory), zdůvodnění potřebnosti realizace aktivit projektu ve vztahu ke konkrétní sociální službě na daném území a jak byla tato potřebnost zjištěna (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.), dále jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu;
 • odhadované celkové náklady projektu;
 • předpokládané období realizace projektu.

Každý investiční záměr budou posuzovat úředníci krajského úřadu samostatně.

Postup pro vydávání stanovisek

Postup pro vydávání stanovisek (.pdf) - V souboru naleznete podrobné informace a postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb. Postup schválila Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018. Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. 

Místo a termín podání žádosti

Žádost o stanovisko kraje doručte na krajský úřad alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy plánujete požádat o dotaci a stanovisko kraje budete přikládat jako přílohu žádosti o dotaci.

Žádost můžete doručit poštou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky.

 • Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, B. Němcové 49/3, 370 76   České Budějovice
 • ID datové schránky: kdib3rr

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481