Přejít k hlavnímu obsahu

Změny / úpravy registrace

wip

Jak postupovat při změnách nebo úpravách registrace?

Změny písemně oznámit registrujícímu orgánu (tj. místně příslušný krajský úřad). 

Změny / úpravy registrace sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Rozlišujeme 2 typy změn:

Změny v dokladech předkládaných k žádosti o registraci

Změny v dokladech předkládaných k žádosti o registraci (§ 79 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

 • POZOR! dokládají se zpětně - do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly. (Povinnost oznámit změny registrujícímu orgánu vyplývá z § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.);
 • Je nutné změny doložit písemně příslušnými listinami (výjimka: finanční plán se nedokládá).
 • Pro oznámení změn můžete použít formulář "Oznámení o změně registračních údajů poskytovatele/sociální služby" umístěný na Portálu občana, resp. na webové stránce Jihočeského kraje "Potřebuji si vyřídit".

Může se jednat o tyto změny:

 • změna kontaktních údajů na poskytovatele či na zařízení (telefon, e-mail, web)
 • v personálním zajištění sociální služby (nástupy, odchody, změny úvazků stávajících pracovníků)
 • v časovém rozsahu poskytovaných služeb
 • způsobu zajištění zdravotní péče (u vybraných druhů služeb)
 • údajů obsažených v popisu realizace
 • v dokladech o vlastnickém nebo jiném právu k prostorám (nájemní smlouvy, dodatky ke smlouvám na dobu určitou)
 • pojistné smlouvy (dodatky)

Nejčastějsí změny - přijetí nového zaměstance

Nejčastější bývají změny z důvodu přijetí nového zaměstnance (okruh pracovníků vymezený v ust. § 115 zákona o soc. službách). V tomto případě dokládáte tyto údaje:

 • jméno a příjmení zaměstnance,
 • pracovní pozici,
 • datum nástupu do pracovního poměru (a soc. službu, ve které působí, má-li jich poskytovatel více),
 • pracovní úvazek (pokud zaměstnanec pracuje ve více službách, úvazek rozčlenit na každou službu zvlášť, v souladu se skutečností),
 • výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíce,
 • úředně ověřený doklad nejvyššího dosaženého vzdělání, osvědčení o akreditovaném kurzu aj. dle právní úpravy.

POZOR!

Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle § 107, odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

Změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci

Změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci (§ 81 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

 • POZOR! dokládají se dopředu, tzn. poskytovatel má povinnost s předstihem podat žádost o změnu registrace. Poskytovat sociální službu v souladu s těmito změnami je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace.
 • Je nutné změny doložit písemně příslušnými listinami.
 • Pro oznámení změn můžete použít formulář "Žádost o změnu udělené registrace k poskytování soc. služby" umístěný na Portálu občana, resp. na webové stránce Jihočeského kraje "Potřebuji si vyřídit".

Jedná se o tyto změny:

 • název poskytovatele,
 • právní forma poskytovatele,
 • IČ,
 • adresy sídla,
 • statutárního orgánu,
 • názvu služby,
 • míst poskytování služby,
 • okruhu osob, pro které je služba určena - cílové skupiny a věkové struktury služby,
 • kapacity služby,
 • druhu sociální služby,
 • formy poskytování sociální služby,
 • názvu zařízení a
 • dne započetí poskytování sociální služby.

POZOR!

Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle § 107, odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách naplněna podstata přestupku, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalého okresu České Budějovice

Mgr. Lucie Anderlová
anderloval@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 619

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Strakonice, Prachatice,
Tábor

Mgr. Alena Janů
janu@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 620

Registrace a metodika soc. služeb

Registrace a metodika soc. služeb

území bývalých okresů Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Písek

Bc. Sylva Zdeňková
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 621

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624