Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější dotazy

Nevíte, jak podat žádost o zařazení sociální služby do sítě JčK na období 2022-2024?

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy!

Kdo podává žádost?

Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen "žádost"), musí podat všichni poskytovatelé, kteří mají zájem zařadit své sociální služby do základní sítě v JčK na období 2022 - 2024. Tato povinnost se vztahuje i na sociální služby, které jsou financovány z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny). Sociálním službám zařazeným do základní sítě v JčK na období 2019-2021 nevzniká automaticky nárok na zařazení do základní sítě v JčK na následující období.

Kdo nepodává žádost?

Do základní sítě v JčK nejsou zařazeny sociální služby s nadregionální a celostátní působností, které jsou financovány v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti podpory sociálních služeb. Tudíž poskytovatelé těchto služeb žádost nepodávají. 

Jak se žádost podává?

Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě v JčK poskytovatelé podávají v termínu od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021 v systému OK služby poskytovatel jako specifickou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022. Povinnou přílohou této žádosti je Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚ ORP).

Jaká doložit vyjádření OÚ ORP?

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚ ORP) se dokládají dle formy poskytování sociální služby.

  1. Ambulantní nebo pobytová forma: Sociální služba poskytovaná ambulantní nebo pobytovou formou, která má pod jedním identifikátorem registrováno více zařízení, doloží vyjádření od všech OÚ ORP, v jejichž správním obvodu poskytuje sociální službu (tj. vyjadřují se ty obecní úřady, v jejichž správním obvodu jsou umístěna zařízení sociálních služeb).
  2. Terénní forma: U sociálních služeb poskytovaných terénní formou se jedná o vyjádření OÚ ORP, a to podle území, ve kterém je sociální služba poskytována. U sociálních služeb poskytovaných terénní formou na celém území Jihočeského kraje doloží poskytovatel vyjádření od všech 17 OÚ ORP. Nově není vyžadováno samostatné vyjádření obce k potřebnosti sociální služby. 

O jakou kapacitu žádat?

  1. Pobytová forma a sociální služba dle § 63 noclehárny - poskytovatelé u jednotlivých sociálních služeb mohou žádat o zařazení sociální služby v takové kapacitě - lůžka, kterou k datu 30. 9. 2021 u dané sociální služby již disponují (vydané Rozhodnutí o registraci).
  2. Terénní a ambulantní forma - poskytovatelé u jednotlivých sociálních služeb mohou žádat o zařazení sociální služby s takovým počtem úvazků, kterým k datu 30. 9. 2021 u dané sociální služby již disponují. Dle registračních podmínek je povinnost poskytovatele personální obsazení služby nahlásit do 15. 10. 2021.

Nelze žádat o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v JčK v kapacitě, která je pouze plánovaná, neodpovídá skutečnému stavu a není v souladu s údaji v Registru. V případě registrace nové sociální služby je dostačující mít k datu 30. 9. 2021 vydané Rozhodnutí o registraci. 

Jaká bude v pověření časová dostupnost u terénní formy §§ 39, 40, 44?

Pro období 2022 - 2024 bude v Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vedle kapacity sociální služby v podobě max. počtu průměrných přepočetných úvazků pracovníků v přímé péči za rok nově stanovena také časová dostupnost služby, tj. počet hodin dostupnosti terénní formy/týden.
Týdenní časová dostupnost sociální služby bude u vybraných sociálních služeb - osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby vše pouze v terénní formě, nastavena Jihočeským krajem na základě nabízené časové dostupnosti služby v jednotlivých dnech, jak bude uvedeno v žádosti. V Pověření bude časová dostupnost uvedena v členění po tzv., blocích:

Po-Pá: 6:00 - 15:00 = xx hodin
Po - Pá: 15:00 - 22:00 = xx hodin
So - Ne, vč. svátků = xx hodin

Jaká bude v pověření časová dostupnost u terénní formy ostatních soc. služeb?

Pro období 2022 - 2024 bude v Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vedle kapacity sociální služby v podobě max. počtu průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči za rok nově stanovena také časová dostupnost služby v součtu hodin za týden, tj. počet hodin dostupnosti terénní formy/týden. Pro tento účel budou směrodatné údaje uvedené v žádosti. 

Jak uvádět materiálně technické zajištění u terénní formy?

U sociálních služeb dle §§ 39, 40, 42, 43, 44, 54, 56, 59, 60, 60a, 65, 66, 69, 70 poskytovaných terénní formou je jedním z hodnocených kritérií - materiálně technické zajištění sociální služby (automobil). Aby získal poskytovatel v tomto kritériu požadované body, musí být automobil jeho majetkem a být využíván především k poskytování sociální služby/cesty za klientem. Pokud poskytovatel nemá alespoň 1 automobil ve vlastnictví, uvede v žádosti, jakým způsobem zajišťuje poskytování sociální služby v terénu. V případě, že v rámci své činnosti poskytovatel používá automobil, který je ve vlastnictví jiné právnické či fyzické osoby, doporučujeme v žádosti podrobně popsat formu užívání vozidla (může se jednat např. o formu leasingu, nájem, výpůjčku apod.), jelikož bude toto hodnoceno. 

Jak se bude posuzovat kritérium výše úhrad?

Parametr výnosů - kritérium výše úhrad se bude hodnotit u sociálních služeb poskytovaných za úhradu. Hodnostit se bude nastavení úhrad, které je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele u jednotlivých činností (hodina péče, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování atd.). Tento parametr je nastaven dle formy poskytování sociální služby (viz Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v JčK).

Je možné žádat v roce 2021 o akceptaci změny?

V roce 2021 se žádné žádosti o akceptaci změny nepodávají. U všech sociálních služeb lze podat novou žádost, neboť k 31.12.2021 končí platnost Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (viz otázka č. 5).

Kdy bude zveřejněno zařazení služby do sítě?

Zařazení sociální služby do základní sítě bude zveřejněno po projednání a schválení návrhu sítě v Zastupitelstvu Jihočeského kraje. 

Proces hodnocení:

  1. Všechny došlé žádosti budou posouzeny z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a věcného hodnocení.
  2. Následně budou předloženy k projednání Krajské koordinační skupině (KKS).
  3. Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné stanovisko KKS, jsou zařazeny do návrhu základní sítě v JčK, který bude předložen k projednání a schválení samosprávným orgánům Jihočeského kraje v prosinci 2021 (jednání zastupitelstva kraje je naplánované na čtvrtek 16. 12. 2021).

Jak postupovat u služeb v podmíněné síti?

Sociální služby zařazené do podmíněné sítě JčK pro rok 2021 budou součástí podmíněné sítě JčK též v dalším období. Podmínkou je předložení průběžné zprávy o realizaci projektu v termínu do 31. 8. 2021 (viz. Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji).
Poskytovatelé sociálních služeb zařazených v podmíněné síti mohou žádat o jejich zařazení do základní sítě v JčK až po ukončení finanční podpory z jiných zdrojů, obvykle z OPZ. 

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

tel.: 386 720 814, 724 164 073

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481