Přejít k hlavnímu obsahu

Poruchy autistického spektra

Co je porucha autistického spektra / autismus?

Poruchy autistického spektra (zahrnující Dětský autismus, Aspergerův syndrom a další poruchy) patří mezi závažné psychické poruchy a řadíme je mezi neurovývojové poruchy

Příčiny vzniku autismu

Příčiny vzniku autismu jsou multifaktoriální, tzn. že na jeho vzniku se podílí kombinace více faktorů. Vysoký podíl má genetika, vliv mají ale i některé faktory prostředí. PAS trpí podle nejnovějších výzkumů více než jedno ze sta dětí. Pro autismus je charakteristická oslabená schopnost vést sociální komunikaci, navazovat a rozvíjet vztahy, přemýšlet v sociálních kontextech. V chování se často objevují různé stereotypie, potřeba jasných pravidel a rutiny. Myšlení bývá velmi konkrétní a zaměřené na detail. Velká část lidí s autismem na smyslové podněty reaguje přecitlivěle, nebo naopak nedostatečně.

Autismus se často pojí s jinými poruchami, různými dalšími oslabeními a zdravotními komplikacemi. Někdy tyto přidružené obtíže mohou autismus maskovat.

dětském věku jde hlavně o vývojové poruchy řeči, poruchu aktivity, pozornosti a úzkostné poruchy. 
dospělém věku o chronické úzkostně depresivní stavy, bipolární poruchu nebo poruchy osobnosti. 
Ze somatických obtíží jsou časté například migrény, epilepsie, dětská mozková obrna, poruchy hypermobilního spektra, poruchy zraku a sluchu, poruchy autoimunity a gastrointestinální obtíže. Přesto někteří dospělí jedinci jsou schopni se plně či s omezením zapojit do života, ti se závažnějšími potížemi jsou odkázání na pomoc okolí.  

Postižené oblasti

U autistických poruch je narušeno fungování ve třech základních oblastech

 1. v oblasti sociálních dovedností
 2. komunikaci,
 3. představivosti.

V oblasti komunikace chybí či je omezená gestikulace. Postižení má za následek neschopnost či omezenou schopnost fantazijní hry (samostatné nebo kolektivní), neschopnost vzájemně zahajovat a udržovat konverzaci a další specifické zvláštnosti v komunikaci (opakování slov či celých pasáží, zvláštní otázky a odpovědi a další).

V oblasti představivosti a specifických zájmů porucha autistického spektra způsobuje nutkavé (ritualizované) chování, zvláštní zájmy a jejich omezenost, neobvyklé smyslové zájmy. Dále mohou být přítomny motorické stereotypie (opakující se stereotypní pohyby končetinami nebo celým tělem).

Postižení v oblasti sociálních dovedností má za následek neschopnost (či sníženou schopnost) navazovat vztahy s ostatními lidmi a vrstevníky. Dítě nechápe pravidla sociálního fungování, není schopné využívat neverbální komunikaci jako prostředek k sociálnímu dorozumívání s ostatními lidmi.

Raná diagnostika

Včasná diagnostika PAS je velmi důležitá. Při brzkém a správné odhalení této poruchy, je možné zvolit adekvátní vzdělávací program pro dítě a edukovat rodinu o nemoci a zabránit tak následné traumatizaci dítěte i jeho rodiny.

První odchylky ve vývoji dítěte mohou být patrné již ve věku 12 až 18 měsíců. V ČR provádí pediatři plošný dotazníkový test pro určení PAS (tzv. screening PAS u batolat), a to v rámci preventivní prohlídky dětí ve věku 18 měsíců. V případě podezření na PAS odkáže pediatr rodiče na odborníka (pedopsychiatr, služba raná péče, psycholog).

Za včasný záchyt se považuje diagnostika do dvou až dvou a půl let věku. Někdy se atypický vývoj začne projevovat až ve chvíli, kdy dítě musí začít fungovat v kolektivu a kdy se začne zvyšovat tlak na používání sociálních a komunikačních dovedností a samostatnost. Zároveň některé příznaky ve věku nad 5 – 6 let ustupují a objevují se nové symptomy, které se dají někdy přiřadit i k jiným psychickým poruchám. S tím souvisí fakt, že rozpoznání PAS ve vyšším věku dítěte může být více komplikované, a to zvláště u dětí s normálním intelektem, než při diagnostice autismu do 6 let věku dítěte.

Zvláštnosti dětí s PAS dle rodičů

U dětí s PAS si rodiče mohou všimnout některých odlišností od vrstevníků. Například to mohou být následující odchylky od normy:

 • Opoždění řečového vývoje oproti stejně starým dětem.
 • Problémy ve vrstevnickém kolektivu, nezapojení do kolektivu v MŠ i ve třídě ZŠ. Tyto děti většinou nevyhledávají kontakt s vrstevníky nebo zvláštním způsobem. 
 • Chovají se sociálně nepřiměřeně, necitelně, vyhýbají se očnímu kontaktu. 
 • Nechápou pravidla společenského chování. 
 • Odmalička si hrají jinak než vrstevníci, většinou si nehrají s hračkami či je používají jinak než ostatní děti. 
 • Mají zájem o to, jak věci fungují, rozebírají předměty či hračky. Zajímají se např. o techniku, přístroje a odborné encyklopedie.
 • Mají neobvyklou náklonnost k různým předmětům (provázky, hadice, papíry, knoflíky apod.). 
 • Mají záchvaty vzteku a agrese, dítě dokáže být agresivní i vůči sobě (kousání, štípání, bití do hlavy, bouchání hlavou do předmětů). 
 • V řeči nezřídka užívají vulgarismy, a to i když jim nerozumí. Jejich řeč je zvláštní, někdy jakoby dospělá (pseudo-dospělá), mají často dlouhé slovní projevy bez ochoty přerušení řeči (monology), opakují věty či slova, které slyší. Nerozumí neverbální komunikaci ostatních, sami používají gestikulaci omezeně. 
 • Objevují se abnormální smyslové reakce (vše očichává, strká do pusy, nesnese dotek určitých materiálů). 
 • Dítě nesnáší změny, trvá na vykonávání rutinních rituálů, které nemají funkční charakter. 
 • Dítě se často bojí věcí, které mu nemohou ublížit.  

Přítomnost některých z uvedených nemusí nutně znamenat PAS a naopak – přestože některé odchylky nejsou zaznamenány, může se jednat o PAS. Vždy je nutné konkrétní situace komunikovat s pediatrem.

Možnosti léčby

Dosud neexistuje klasická medicínská léčba autismu, která by dokázala odstranit příčinu nemoci. Včasné a správné přístupy rodiny a školy ve spolupráci se všemi odborníky věnujícími se PAS, dokážou zmírnit projevy autismu a pomoci dětem s PAS v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Vzdělávání lidí s PAS - podpůrná opatření

Dítě se zdravotním postižením (tj. i dítě s PAS) má právo na tzv. podpůrná opatření. Jsou to taková opatření, která mu umožní překonat jeho znevýhodnění. Jejich vhodnost zhodnotí pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC).

Jedním z nich je asistent pedagoga, který dítěti pomáhá i se sebeobsluhou a pohybem ve škole nebo na školních akcích. SPC či raná péče mohou např. s dětským lékařem vytipovat druhy cviků, které jsou pro dítě bezpečné a vhodné. SPC/PPP svá doporučení zašlou kromě školy i jiným školským zařízením, která by Vaše dítě rádo navštěvovalo. Škola má povinnost podpůrná opatření zajistit.

Příspěvek na péči

Potřebuje-li dítě s PAS u aktivit jako například orientace, komunikace, hygiena, toaleta, oblékání mnohem větší pomoc než jeho vrstevníci, případně musí-li se na něj každodenně dohlížet i u činností, které jeho vrstevníci již běžně zvládají sami, je možné obrátit se na úřad práce s žádostí o příspěvek na péči (podkladem jsou lékařské zprávy).

Sociální služby pro osoby s PAS v Jihočeském kraji

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Farského 887/17, 390 02 Tábor
 • Odlehčovací služba 
 • Raná péče 
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198/13, České Budějovice 37001
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře

 

Denní a týdenní stacionář Klíček
Záluží 17, Tábor 390 02
 • Denní stacionáře 
 • Týdenní stacionáře
Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Osek 1, Strakonice 386 01
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Spolek Slunečnice
1. máje 74, Vimperk 385 01
 • Sociálně terapeutické dílny

 

Autis Centrum, o.p.s.  
Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice
 • Odlehčovací služby 
 • Raná péče 
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Týdenní stacionáře
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Česká 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Denní stacionáře 
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
 • Chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Mrázkova 700, Soběslav 392 01
 • Centra denních služeb
 • Chráněné bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Osobní asistence
 • Sociálně terapeutické dílny
I MY, o.p.s.
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav 392 01
 • Raná péče

Potřebujete více info?

Kontaktujte vedoucí Oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

tel.: 386 720 626, 725 881 481

Nebo navštivte tyto webové stránky

Webové stránky vlády ČR

Webové stránky vlády České republiky - odkaz na odbornou skupinu pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla zřízena vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením

Webové stránky MŠMT

odkaz na webové stránky MŠMT sekce Děti a mládež s poruchou autistického spektra

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb - kde je možné dohledat sociální služby pro osoby s PAS

Autisté jihu, spolek

Autisté jihu, spolek - nestátní nezisková organizace se sídlem v Českých Budějovicích, která sdružuje rodiny dětí s autismem na území Jihočeského kraje

Naděje pro děti úplňku, z.s.

Naděje pro děti úplňku, z.s. - sdružení rodičů dětí s autismem, spolek dokumentuje život rodin s lidmi s vážnějšími formami poruchy autistického spektra spojenými s tzv. problémovým chováním. Usiluje o zlepšení jejich životních podmínek, věnuje se osvětové činnosti a snaží se usilovat o zlepšení sociálních služeb pro ně.

ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s.

ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. - Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů podporující zdravotní služby, které se týkají oboru dětská a dorostová psychiatrie a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

Autismport nebo Národní ústav pro autismus, z.ú. - NAUTIS

Autismport nebo Národní ústav pro autismus, z.ú. - NAUTIS - nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu se sídlem v Praze, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich, působí na území České republiky