Osoby se zdravotním znevýhodněním

KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ 2022 - 2025

Pro období 2022 - 2025 připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s externími odborníky Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 - 2025 (dále také "KPVP 2022 - 2025"). Celé znění dokumentu naleznete níže. 

 

Připomínkování návrhu KPVP 2022 - 2025

Do středy 7. 7. 2021 bylo možné zasílat připomínky k uveřejněnému návrhu KPVP 2022 - 2025 na email prochazkova@kraj-jihocesky.cz. Pro připomínkování návrhu se využíval níže uveřejněný formulář.

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZÁLEŽITOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento strategický dokument obsahuje cíle a opatření v různých tematických oblastech, dotýkajících se života spoluobčanů se zdravotním postižením v kraji. Za účelem vyhodnocení a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením byla dne 4. 12. 2013 sestavena pracovní skupina působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. Z důvodu změn ve složení pracovní skupiny v průběhu roku 2015 byl Statut pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením upraven a schválen v listopadu 2015 - viz platné znění dokumentu.

 

STRATEGICKÉ MATERIÁLY JIHOČESKÉHO KRAJE NA TÉMA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM/ZNEVÝHODNĚNÍM

 

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (Autismus)

Poruchy autistického spektra (zahrnující Dětský autismus, Aspergerův syndrom a další poruchy) patří mezi závažné psychické poruchy a řadíme je mezi neurovývojové poruchy. Příčiny vzniku autismu jsou multifaktoriální,tzn. že na jeho vzniku se podílí kombinace více faktorů. Vysoký podíl má genetika, vliv mají ale i některé faktory prostředí. PAS trpí podle nejnovějších výzkumů více než jedno ze sta dětí. Pro autismus je charakteristická oslabená schopnost vést sociální komunikaci, navazovat a rozvíjet vztahy, přemýšlet v sociálních kontextech. V chování se často objevují různé stereotypie, potřeba jasných pravidel a rutiny. Myšlení bývá velmi konkrétní a zaměřené na detail. Velká část lidí s autismem na smyslové podněty reaguje přecitlivěle, nebo naopak nedostatečně.

Autismus se často pojí s jinými poruchami, různými dalšími oslabeními a zdravotními komplikacemi. Někdy tyto přidružené obtíže mohou autismus maskovat. V dětském věku jde hlavně o vývojové poruchy řeči, poruchu aktivity, pozornosti a úzkostné poruchy. V dospělém věku o chronické úzkostně depresivní stavy, bipolární poruchu nebo poruchy osobnosti. Ze somatických obtíží jsou časté například migrény, epilepsie, dětská mozková obrna, poruchy hypermobilního spektra, poruchy zraku a sluchu, poruchy autoimunity a gastrointestinální obtíže. Přesto někteří dospělí jedinci jsou schopni se plně či s omezením zapojit do života, ti se závažnějšími potížemi jsou odkázání na pomoc okolí.  

Raná diagnostika

Včasná diagnostika PAS je velmi důležitá. Při brzkém a správné odhalení této poruchy, je možné zvolit adekvátní vzdělávací program pro dítě a edukovat rodinu o nemoci a zabránit tak následné traumatizaci dítěte i jeho rodiny.

První odchylky ve vývoji dítěte mohou být patrné již ve věku 12 až 18 měsíců. V ČR provádí pediatři plošný dotazníkový test pro určení PAS (tzv. screening PAS u batolat), a to v rámci preventivní prohlídky dětí ve věku 18 měsíců. V případě podezření na PAS odkáže pediatr rodiče na odborníka (pedopsychiatr, služba raná péče, psycholog).

Za včasný záchyt se považuje diagnostika do dvou až dvou a půl let věku. Někdy se atypický vývoj začne projevovat až ve chvíli, kdy dítě musí začít fungovat v kolektivu a kdy se začne zvyšovat tlak na používání sociálních a komunikačních dovedností a samostatnost. Zároveň některé příznaky ve věku nad 5 – 6 let ustupují a objevují se nové symptomy, které se dají někdy přiřadit i k jiným psychickým poruchám. S tím souvisí fakt, že rozpoznání PAS ve vyšším věku dítěte může být více komplikované, a to zvláště u dětí s normálním intelektem, než při diagnostice autismu do 6 let věku dítěte.

Možnosti léčby autismu

Dosud neexistuje klasická medicínská léčba autismu, která by dokázala odstranit příčinu nemoci. Včasné a správné přístupy rodiny a školy ve spolupráci se všemi odborníky věnujícími se PAS, dokážou zmírnit projevy autismu a pomoci dětem s PAS v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností.

Vzdělávání lidí s PAS - podpůrná opatření

Dítě se zdravotním postižením (tj. i dítě s PAS) má právo na tzv. podpůrná opatření. Jsou to taková opatření, která mu umožní překonat jeho znevýhodnění. Jejich vhodnost zhodnotí pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC). Jedním z nich je asistent pedagoga, který dítěti pomáhá i se sebeobsluhou a pohybem ve škole nebo na školních akcích. SPC či raná péče mohou např. s dětským lékařem vytipovat druhy cviků, které jsou pro dítě bezpečné a vhodné. SPC/PPP svá doporučení zašlou kromě školy i jiným školským zařízením, která by Vaše dítě rádo navštěvovalo. Škola má povinnost podpůrná opatření zajistit.

Příspěvek na péči 

Potřebuje-li dítě s PAS u aktivit jako například orientace, komunikace, hygiena, toaleta, oblékání mnohem větší pomoc než jeho vrstevníci, případně musí-li se na něj každodenně dohlížet i u činností, které jeho vrstevníci již běžně zvládají sami, je možné obrátit se na úřad práce s žádostí o příspěvek na péči (podkladem jsou lékařské zprávy).

Sociální služby

Sociální služby pro osoby s poruchou autistického spektra na území Jihočeského kraje:

 • sociální poradenství
 • odlehčovací služby
 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • týdenní stacionáře
 • denní stacionáře
 • chráněné bydlení
 • osobní asistence
 • centra denních služeb
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny

 

Ke stažení:  

 

SEZNAM PŮJČOVEN KOMPENZAČNÍCH, REHABILITAČNÍCH A VÝUKOVÝCH POMŮCEK PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI