Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský dotační program 2023

Co je Krajský dotační program?

KDP je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Komu je možné dotaci v r. 2023 poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří:

 • jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS) 
 • a/nebo poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení (§ 85 odst. 1 ZSS)

Pozn.: Poskytovatelé soc. služeb musí být oprávněni k poskytování soc. sl. nebo být zapsáni v registru soc. služeb na službu, na kterou žádají dotaci. 

Vyhlášení programu pro rok 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 11. 5. 2023.

Kdy požádat o dotaci na rok 2023?

Od 15. 6. 2023 do 10. 7. 2023 do 12:00 hodin je termín pro podávání žádostí o dotaci.

 

 

Jak podat žádost o dotaci v r. 2023?

Výlučně prostřednictvím aplikace Portál občana Jihočeského kraje.

Návod pro vyplnění žádosti vám pomůže s přihlášením do aplikace, vyplněním a odesláním žádosti.

UPOZORNĚNÍ!

 • Žádost do KDP 2023 v rámci Opatření č. 2 zpracovávejte na částku, která odpovídá Vaší současné potřebě dofinancování sociální služby bez ohledu na aktuální výši vyrovnávací platby na rok 2023. Aktuální (zveřejněná) výše vyrovnávací platby bude v průběhu měsíce července 2023 upravena na základě údajů z účetních výkazů za rok 2022, které jsou v těchto dnech vkládány do OK systému. A tato upravená výše vyrovnávací platby bude použitá pro výpočet dotace dle vzorce uvedeného v Pravidlech KDP 2023.

Co je možné v r. 2023 z dotace hradit?

Z dotace lze hradit :

 • náklady, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje,
 • neinvestiční náklady pro Opatření č. 1, 2 a 3 - náklady vzniklé v období od 01.01.2023 do 31.12.2023
 • investiční náklady pouze pro Opatření č. 4. - náklady vzniklé v období od 01.06.2023 do 31.12.2023

Specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů je uvedena v Pravidlech programu.

Dotace se neposkytuje:

 • na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách);
 • na úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kde najdu další informace?

 1. Pravidla KDP 2023
 2. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Tiskopisy, vzory, formuláře:

 

Informace o KDP 2023 jsou zveřejněny též na webových stránkách Jihočeského kraje.

Můžete je najít v sekcích:

 

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Rozdělení účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků schválilo dne 21.09.2023 na svém jednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje. 

Ke stažení:

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

Dodržet termín

Nejpozději do 17. 1. 2024 vyúčtovat a vypořádat přidělenou dotaci.

Vyúčtovat a vypořádat online

POZOR! Nově se vyúčtování a finanční vypořádání dotace podává pouze elektronicky prostřednictvím online aplikace Portál občana Jihočeského kraje. Přihlášení do aplikace je stejné jako při podávání žádosti o dotaci.

Příjemce dotace je povinen v Portálu občana pro každou jednotlivou žádost, na základě které byla poskytnutá dotace, vyplnit samostatný interaktivní formulář “Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace“ (pouze v Části A, E a F) a přiložit (nahrát do Portálu občana JčK) požadované soubory.

Další informace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace (článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace) nebo v Pravidlech (kap. 6 Vyúčtování a finanční vypořádání dotace).

Vrátit nedočerpanou část dotace

 • č. účtu: 170320242/0300
 • VS: 6402000389
 • SS: identifikátor sociální služby

Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději do 17.1.2024.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení kontroly a financování, pokud potřebujete více informací.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702