Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv SPRSS

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019 - 2021

Změna č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021  byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. Změna byla zpracována z důvodu aktualizace nastavení základní sítě u dvou druhů sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti na konkrétním území - pečovatelská službachráněné bydlení.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13. Pro tvorbu tohoto dokumentu byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. V rámci procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla navržena síť sociálních služeb na území Jihočeského kraje, která je součástí tohoto dokumentu. Naplňování sítě na území kraje bude probíhat ve vzájemné spolupráci kraje a obcí.

Připomínkování SPRSS 2019 - 2021

Od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 probíhalo připomínkování SPRSS 2019-2021 (v souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Připomínky se posílaly na e-mail sedlackova@kraj-jihocesky.cz.

SPRSS 2019-2021 k připomínkování (.pdf) - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019–2021 k veřejnému připomínkování
Formulář k veřejnému připomínkování (.doc) - Formulář k veřejnému připomínkování SPRSS Jihočeského kraje na období 2019–2021

Dokument kromě analytické části obsahuje:

  • především priority, opatření a aktivity pěti pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb
  • průřezové priority, které propojují plánování sociálních služeb se sociální politikou kraje v širším pojetí.

Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 

Vypořádání připomínek SPRSS 2019 - 2021

Vypořádání připomínek k SPRSS 2019-2021 (.pdf) -  V souboru naleznete vypořádání došlých připomínek k dokumentu SPRSS Jihočeského kraje na období 2019-2021. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2014 - 2016

Povinnost plánování sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"). Tento právní předpis ukládá krajům povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Podle § 95 výše uvedeného zákona kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování. Podle § 94 zákona obce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb spolupracují, sdělují kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obcí, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. Obce se dle svých možností spolupodílí na zajištění dostupnosti sociálních služeb a financování běžných nákladů dle § 105 zákona.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji I", který byl financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 195/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013.

K naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány. Z důvodu probíhajících podstatných legislativních změn, které se týkají především úpravy podmínek registrace sociálních služeb, redefinice druhů sociálních služeb, nastavení materiálně technického a personálního standardu, byla platnost schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 233/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 prodloužena do roku 2018.

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

Mgr. Monika Hanzelyová

tel.: 386 720 814

e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Odborný konzultant projektu Plánování SS v JčK IV

Mgr. Iva Michalová

tel.: 386 720 741

e-mail: michalova@kraj-jihocesky.cz

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

Ing. Vendula Procházková

telefon: 386 720 626, mobil: 725 881 481

e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz