Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o zaslání přehledu péče u vybraných druhů soc. služeb

Aktualizace žádosti a doplnění informací k přehledům poskytnuté péče za rok 2023

Vzhledem k možným komplikacím s generováním přehledu navrhujeme 3 varianty řešení, více viz email poskytovatelům soc. služeb ze dne 01.03.2024 od vedoucí Odboru sociálních věcí KÚ JčK Mgr. Pavly Doubkové z pověření náměstkyně hejtmana paní doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D.

Žádost o zaslání přehledu péče

V návaznosti na vykazování dat v Jihočeské aplikaci sociálních služeb (JASS) se obracíme na poskytovatele sociálních služeb se žádostí o zaslaní Přehledu poskytnuté péče za rok 2023.

Zaslání přehledu péče se týká pouze vybraných druhů sociálních služeb

 1. centra denních služeb,
 2. denní stacionáře,
 3. průvodcovské a předčitatelské služby,
 4. pečovatelská služba,
 5. osobní asistence,
 6. podpora samostatného bydlení,
 7. odlehčovací služby.

Struktura přehledu péče by měla být následující:

 • rozdělení na jednotlivé úkony poskytnuté v r. 2023,
 • uvedení celkového počtu hodin, úkonů, příp. kg (dle druhu úkonu) za r. 2023,
 • celková částka v Kč vyúčtovaná klientům za poskytnutí daného úkonu za r. 2023. 
 • Vzorový přehled poskytnuté péče (.png) - příklad dobré praxe za rok 2022
Kontakt a termín

Přehled péče zašlete na osovprehledy@kraj-jihocesky.cz nejpozději do 15. 3. 2024

Za vaši součinnost předem děkujeme!

V případě dotazů můžete kontaktovat:

Na základě zaslaných přehledů bude následně provedeno ověřování vykázaných údajů v JASS.