Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv Krajský dotační program (KDP)

Archiv KDP 2018

Co je to krajský dotační program (KDP)?

Je to dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Vyhlášení programu pro rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS).

Kdy je možné požádat o dotaci?

Od 7. 5. 2018 do 18. 5. 2018 do 12.00 hod. je termín pro podávání žádostí o dotaci.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Žádost v 602XML Filler včetně příloh bude a postupu podání el. žádosti naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Dotace, Fondy EU

Kde najdu další informace?

 1. Pravidla KDP 2019 
 2. Přílohy Pravidel KDP 2019 

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

 1. Dodržet termín pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, který je stanoven nejpozději do 25. 1. 2019.
 2. Použít správné formuláře:

Další informace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace (článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace) nebo v Pravidlech (kap. 6 Vyúčtování, finanční vypořádání a kontrola dotace).

Jak vrátit nepoužitou dotaci (vratka)?

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele.

 • č.ú. 170320242/0300
 • variabilní symbol 6402000389
 • specifický symbol = identifikátor dané sociální služby

Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu do 25.1.2019.

V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.czhalova@kraj-jihocesky.cz a kopii na kerbrova@kraj-jihocesky.cz a osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uvede odkaz na číslo Smlouvy, ke které se vratka váže.

Na co si dát pozor?

Nezapomenout doručit do 25.1.2019 prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě účetní sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle těchto Pravidel. Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

Co je považováno za porušení rozpočtové kázně?

 • Pokud příjemce dotace neprovede finanční vypořádání a vyúčtování ve stanoveném termínu a současně nevrátí nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, bude porušení těchto povinností považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel dotace je oprávněn požadovat odvod ve výši 5% z dotace.

POZOR! Nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání dotace nebo jejich neprovedení může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

 

Archiv KDP 2019

Co je to krajský dotační program (KDP)?

KDP je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Vyhlášení programu pro rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 11. 4. 2019.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS).

Kdy je možné požádat o dotaci?

Od 13. 5. 2019 do 22. 5. 2019 do 12:00 hodin je termín pro podávání žádostí o dotaci.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Kde najdu další informace?

 1. Pravidla KDP 2019 
 2. Přílohy Pravidel KDP 2019 

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 27. 6. 2018.

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

 1. Dodržet termín pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, který je stanoven nejpozději do 10. 1. 2020.
 2. Použít správné formuláře:

Jak vrátit nepoužitou dotaci (vratka)?

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele.

 • č.ú. 170320242/0300
 • variabilní symbol 6402000389
 • specifický symbol = identifikátor dané sociální služby

Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu do 10. 1. 2020.

V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.czhalova@kraj-jihocesky.cz a kopii na osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uvede odkaz na číslo Smlouvy, ke které se vratka váže.

Na co si dát pozor?

Nezapomenout doručit do 10.1.2020 prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz:

 • V případě čerpání dotace v rámci pro opatření č. 1, 2, 3 - v elektronické podobě účetní sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle těchto Pravidel. Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.
 • V případě čerpání dotace v rámci opatření č. 4 - v elektronické podobě účetní sestavu v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle tohoto Opatření a naskenované účetní doklady (daňové doklady), ze kterých musí být zřejmý soupis pořizovaného vybavení a pořizovací ceny.

Co je považováno za porušení rozpočtové kázně?

 • Pokud příjemce dotace neprovede finanční vypořádání a vyúčtování ve stanoveném termínu a současně nevrátí nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, bude porušení těchto povinností považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel dotace je oprávněn požadovat odvod ve výši 5% z dotace.

POZOR! Nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání dotace nebo jejich neprovedení může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

Archiv KDP 2020

Co je to krajský dotační program (KDP)?

KDP je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Vyhlášení programu pro rok 2020 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 25.6.2020.

Komu je možné dotaci poskytnout?

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou oprávněni k poskytování soc. služeb dle zákona o sociálních službách (§ 78 ZSS).

Kdy je možné požádat o dotci?

Od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12:00 hodin je termín pro podávání žádostí o dotaci.

Jak podat žádost o dotaci?

Výlučně prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Kde najdu další informace?

 1. Pravidla KDP rok 2020 (.pdf)
 2. Přílohy Pravidel KDP 2020 (.zip)

Výsledky - Jak byla dotace rozdělena?

Výsledky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Jak správně vyúčtovat a vypořádat dotaci?

 1. Dodržet termín pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, který je stanoven nejpozději  10. 1. 2021.
 2. Použít správné formuláře:

Kam poslat formuláře pro vyúčtování a finanční vypořádání?

 1. do Informačního systému datových schránek - ID DS Jihočeského kraje: kdib3rr
 2. nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, doručí formuláře v písemné podobě na adresu: 
  Krajský úřad Jihočeského kraje
  Odbor sociálních věcí 
  U Zimního stadionu 1952/2
  370 76  České Budějovice, 

Jak vrátit nepoužitou dotaci (vratka)?

Pokud příjemce dotace nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele.

 • č.ú. 170320242/0300
 • variabilní symbol 6402000389
 • specifický symbol = identifikátor dané sociální služby

Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu do 10. 1. 2021.

V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou emailu na adresy: dvorakova@kraj-jihocesky.czhalova@kraj-jihocesky.cz a kopii na osovdotace@kraj-jihocesky.cz. V avízu příjemce dotace uvede odkaz na číslo Smlouvy, ke které se vratka váže.

 

Archiv KDP 2021

Více informací viz Krajský dotační program 2021

Potřebujete více info?

Kontaktujte pracovníky oddělení kontroly a financování, pokud potřebujete více informací.

Dotační řízení pro sociální služby

Dotační řízení pro sociální služby

Mgr. Renata Zumrová
zumrova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 646

Analytická a koncepční činnost

Analytická a koncepční činnost

Ing. Jiří Pavlíček
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 781

Finanční referent - rozpočtář

Finanční referent - rozpočtář

Ing. Lucie Marischková
marischkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 783

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování

Ing. Kateřina Kalátová
tel.: 386 720 702